Belöningar och förmåner

Vi befinner oss i början av en stor förändring på arbetsmarknaden. En allt mer global arbetsmarknad påverkar våra lönesystem. Samtidigt kommer stora grupper 40-talister att ersättas av yngre medarbetare.

De nya medarbetarna kommer sannolikt att ha andra förväntningar på arbetsgivarna. Att attrahera och behålla de mest kompetenta medarbetarna är en konkurrensfördel.

En attraktiv arbetsplats

Uppfattningen om vad som är attraktivt varierar mellan individer, beroende på till exempel ålder, anställningstid, utbildning och familjesituation. Vikten av andra förmåner och belöningar än lön underskattas ofta. Det finns forskning som pekar på att mindre än 10 procent av medarbetarnas tillfredsställelse och motivation förklaras av yttre, pengamässiga belöningar.

Några exempel på värden som har stor betydelse är

 • anställningstrygghet
 • arbetstider
 • företagskultur
 • utvecklings- och karriärmöjligheter
 • ledarskap
 • möjlighet att påverka
 • intressanta produkter eller tjänster.

Dessa värden är också svårare att kopiera. I en situation där arbetsgivarna konkurrerar om de mest attraktiva medarbetarna blir det ännu mer angeläget att kunna erbjuda något unikt. För företagen handlar det om att bygga ett starkt varumärke, inte bara gentemot sina kunder, utan också för att kunna sälja in sig som en attraktiv arbetsgivare.

Bonuslön och resultatlön

Bonus- eller resultatlön innebär att en viss del av lönen varierar med resultatet eller resultatförbättringen på ett i förväg bestämt och känt sätt. Resultatlön ska vara ett komplement till den vanliga lönesättningen, inte ersätta den.

Resultatlönesystem fungerar bra när det är utformat för den egna organisationen. Det ska finnas ett tydligt syfte och vara utformat så att medarbetarna kan förstå kopplingen mellan prestation och utfall.

För att resultatlön ska fungera:

 • Mät rätt saker – arbete som skapar värde.
 • Mät det som går att påverka i det dagliga arbetet.
 • Ge snabb och tät återrapportering av hur resultatet utvecklas.
 • Väl förankrat hos de anställda och enkelt att förstå.

Risker

 • Det kräver ofta mycket administration.
 • Det finns en risk att överfokusera på det som mäts i systemet (suboptimering).
 • Resultatlön får inte bli en bidragande orsak till stress och ohälsa.

Risk för slentrian

Belöningssystem som byggs in i verksamheten har tyvärr en tendens att bli självklara. Hur mycket belöningseffekt finns det egentligen i den årliga julgåvan? Däremot uppfattas en förväntad utebliven belöning som en bestraffning. Det finns starka skäl att tänka sig för före införandet av belöningssystem. Ofta handlar det om stora pengar som i vissa fall kan användas mer effektivt.

Belöna direkt

Belöning för en särskilt bra prestation, ska utdelas nära prestationen för att få effekt. Det betyder att det måste finnas möjlighet för dig som chef att snabbt och enkelt förfoga över möjligheten att ge belöningar. Krångliga belöningssystem där det går månader mellan prestation och utfall tappar i värde.

Förmåner är skattepliktiga

Utgå från att förmåner som regel är skattepliktiga. Det finns undantag, bland annat det man brukar kalla personalvårdsförmåner, som förfriskningar och motion.