Lönepolicy

Lönepolicyn ska ge förståelse för vad som belönas och hur lönesättningen går till men även vägledning i hur specifika grupper eller frågor ska hanteras. Lönepolicyn bör inte vara för omfattande men ska kunna ge tillräckligt med information för att vara tydlig och användbar i lönesättningen.

Här beskriver vi de områden och delar som vanligen brukar ingå i en lönepolicy. Frågor du kan ställa dig själv vid jämförelsen med er lönepolicy:

 • Vilka områden behöver kompletteras eller utvecklas?
 • Följer vi lönepolicyn i praktiken eller finns det några avvikelser?
 • Vilka är avvikelserna, vad beror de på och hur kan de åtgärdas?

Verksamhetsmål

En genomtänkt lönesättning bör främja utveckling av verksamheten och därför bör lönepolicyn utgå från vision, affärsidé, strategier och de övergripande målen. Genom att utgå från verksamhetsmålen och strategierna säkerställer ni att rätt arbetsinsatser belönas.

Lönebildning

Lönebildningen är riktlinjerna för hur verksamhetsmålen ska uppnås genom ett strukturerat arbete med löner och lönesättning. Det kan vara fråga om:

 • Hur belöna kvalifikationer och prestationer?
 • Ska större krav i arbetet avlönas högre?
 • Hur ska lönerna förhålla sig till marknaden?
 • Lönen ska sättas individuellt och differentierat
 • Return of investment (ROI) – vad bör vi belöna för att få bästa avkastning på löneinvesteringen? Viss nyckelkompetens?

Lönekriterier

 • Hur stämmer kriterierna överens med verksamhetsmålen?
 • Är lönekriterier definierade för varje enhet eller arbetsställe?

Särskilda frågor

 • Finns lönekartläggning som påverkar lönesättningen?
 • Hur hanteras föräldralediga?
 • Hur hanteras sjukskrivna, deltidsanställda, omplacerade?
 • Löner vid erhållande av nya högre kvalificerade arbetsuppgifter?
 • Rörliga lönedelar?

Löneprocessen

 • Vilka delar ingår i verksamhetens årliga process?
 • Rekommenderas en viss frekvens på samtalen med medarbetare?
 • Utvärderas löneprocessen i chefsforum och/eller av HR?

Förhandlingsordning

 • Hur samverkan vid lönerevisionen ska se ut mellan fackförbund och arbetsgivare?
 • Vilken information som arbetsgivaren ska tillhandahålla?
 • Vad som gäller i det fall där en tvist eller oenighet uppstår?

Öppenhet

 • Är lönepolicyn känd och kommunicerad bland medarbetarna?