Medarbetarnas motivation

I kontakten med kunder, patienter, leverantörer och varandra gör medarbetare skillnad genom sitt beteende. Kunskap om vad som motiverar och engagerar medarbetare är därför grundläggande för att kunna skapa resultat.

Motivatorer

Skillnaden mellan hygienfaktorer och motivatorer definierades av Frederick Herzberg redan på 1950-talet:

Hygienfaktorer krävs för att undvika missnöje, motivatorer leder till större tillfredsställelse. Vet du vilka faktorer som måste finnas på plats för att undvika missnöje bland dina medarbetare? Vanliga hygienfaktorer är arbetsmiljö, policyer och datasystem. Om dessa faktorer inte är ändamålsenliga eller förhindrar medarbetare i sitt arbete uppstår missnöje. Dålig arbetsmiljö kan alltså vara demotiverande, däremot leder fantastisk arbetsmiljö inte till ökad motivation.

Herzberg visade att ökad motivation uppnås genom främst inre faktorer: intressanta utmaningar i arbetet, utökat ansvar eller annan utveckling. Dessa motivatorer skapar tillfredsställelse och leder till att medarbetare arbetar hårdare eller löser problem mer kreativt.

Inre och yttre motivation

Våra drivkrafter och det som motiverar oss varierar ofta beroende på vår livssituation. Vanliga drivkrafter är kunskap, makt, relationer, utveckling, skapande, rättvisa och pengar.

Inre motivation handlar om att beteendet i sig självt leder till tillfredsställelse. Det är denna inre drivkraft som leder individen att självmant anta utmanande uppgifter som ger återkoppling på den egna kompetensen och en upplevelse av självkontroll.

Yttre motivation beskrivs som när en individ engagerar sig på grund av yttre belöningar, påtryckningar eller krav.

Daniel Pink, författare till flertalet uppmärksammade böcker om motivation i arbetslivet, hävdar att inre drivkrafter kommer i första hand. Pink menar liksom andra forskare att den inre drivkraften kan undermineras av externa belöningar, eftersom individen då inte längre upplever att beteendet är självvalt och utförs för sin egen skull. Yttre motivatorer kan alltså minska motivationen om de inte används i rätt situationer.

Rätt utformad belöning

Fråga vad som motiverar din medarbetare under utvecklingssamtalet om det inte går att dra slutsatser på annat sätt. Fråga vad medarbetaren vill uppnå och vad är det som stimulerar och motiverar till prestation. Handlar det om enbart inre motivatorer? Handlar det om andra yttre belöningar än lön?

Din utmaning är att integrera inre och yttre motivatorer så att belöningen passar individen.

Faktorer som påverkar lönemotivationen

Teresia Stråberg (Institutet för personal och företagsutveckling) visar i sin forskning vilka faktorer som påverkar attityder till individuell lönesättning och vad som avgör att lönesättningsprocessen upplevs som mer eller mindre rättvis.

Öppenhet

Att det pågår en diskussion och finns tillgänglig information om vad som påverkar lönesättningen är grunden till positiva attityder till lönen. Om du är öppen med vad som belönas och löneprocessen är känd så ökar medarbetarnas upplevelse av lönerättvisa.

Arbetsklimatfaktorer

  • Medarbetare får regelbunden återkoppling.
  • En hög arbetsbörda ger höga förväntningar om lönen.
  • Olika arbetsinsatser bör leda till olika belöningar.
  • Lönerelaterade faktorer.
  • Kännedom om lönekriterierna, vad vi belönar och hur vi kommunicerar det vi belönar.
  • Alla bör delta i lönesamtal.
  • Gör krafttag mot omotiverade löneskillnader.

Ovanstående faktorer ökar den upplevda lönerättvisan och forskningen visar också att ju mindre upplevelse av lönerättvisa en medarbetare har, desto mindre lojalitet och prestation. Ett respektlöst bemötande av chefen i lönesättningsprocessen leder till dessutom till lägre arbetstillfredsställelse och högre intentioner att säga upp sig.

Det innebär att det finns stora möjligheter för dig som lönesättande chef att bidra till en ökad lönemotivation genom hur du arbetar med lönesättningen.