”Chefen viktig för hbtq-arbetet”

2017 hbtq-certifierades Kriminalvården som första myndighet i Sverige. Certifieringen tillsammans med myndighetens hbtq-strategi gör att chefer har en tydligare grund att stå på för att arbeta med värdegrund och likabehandlingsfrågor kopplat till hbtq-perspektivet. Ledare har ansvar för allas lika värde och måste reagera och agera.

Martin Klaar, utbildningschef hos Kriminalvården.

Det är Utbildningsenheten på Kriminalvården som hbtq-certifierats genom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Enheten har kontakt med all personal i myndigheten.

Martin Klaar, utbildningschef, säger att chefer har ett särskilt ansvar i hbtq-frågan.

– Det är vi som chefer som har ansvaret att aktivt arbeta med värdegrundsfrågorna och att de efterlevs på arbetsplatsen. Utbildningsenheten hoppas efter sin certifiering att chefer vänder sig till dem för stöd i frågorna. Vi arbetar nu också fram en e-utbildning i hbtq-frågor som ska vara en form av stöd.

Verktyg för att arbeta med likabehandling

Kriminalvårdens arbete för att bli hbtq-certifierade startade 2015 då generaldirektören beslutade att utbildningsenheten skulle certifieras. Certifieringen gör att arbetsplatsen får ett verktyg för att systematiskt kunna arbeta med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter med fokus på hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet och vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär.

– Man kan göra mycket på arbetsplatsen för att alla ska behandlas lika, säger Martin Klaar. Inom certifieringen har vi också tittat närmare på den fysiska arbetsmiljön. Hur är till exempel omklädningsrummen byggda, finns det tre stycken? Alla kanske inte identifierar sig som man eller kvinna. Är toaletterna könsneutrala, och så vidare.

– Ledarskapet är en grund i genomförandet av detta, hela frågan kring mänskliga rättigheter och allas lika värde ska cheferna och våra medarbetare vara bärare av. Följs inte vår värdegrund ska både chefer och medarbetare reagera, men chefer har ett ansvar att agera.

Hbtq-perspektivet har betydelse i många delar av verksamheten, till exempel vid en rekrytering.

– Man kanske inte ska ställa frågan om hen har en fru eller man. Utan kan fråga om hen har en partner istället, säger Martin Klaar.

Mer om inkluderande ledarskap för dig som chef

Hos Ledarna kan du få hjälp på flera sätt för att arbeta mer jämställt och inkluderande, bland annat har vi en checklista för dig som chef gällande hbtq-frågor.

Bra länkar

RFSL
Diskrimineringsombudsmannen

Bra poddar