Mångfald – därför är det viktigt

Med mångfald på jobbet tar ni vara på kompetens och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. Dessutom är ni enligt lag skyldiga att undvika diskriminering.

Mångfald i arbetslivet handlar om att

  • bedöma personer utifrån deras kompetens,
  • behandla alla med respekt,
  • ge alla lika rättigheter och möjligheter.

Vad är mångfald?

Det finns många olika beskrivningar av vad mångfald är. Vi på Ledarna väljer att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen omfattar: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning.

Mer om diskriminering i arbetslivet hittar du här

Fördelarna med mångfald i arbetslivet

Med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer innovativa och kreativa, och dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald.

En annan positiv effekt av ett medvetet mångfaldsarbete är att det ökar organisationens trovärdighet i relation till kunderna, användarna och omvärlden. Att ha medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund ger oss kunskap och perspektiv som hjälper oss att förstå målgruppernas olika behov. Det gör att vi kan utveckla bättre tjänster, produkter och service.

Som chef kan du jobba med mångfald på olika nivåer. Vissa delar måste du göra för att lagen kräver det, andra delar kan du jobba med för att du vill ta vara på fördelarna med mångfald på arbetsplatsen.

Att inkludera och undvika diskriminering

Det räcker inte med att vi har en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, om vi inte också tar vara på och värderar medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. För att kunna göra det, behöver vi jobba med inkludering.

Inkluderar gör vi när vi ser, lyssnar på och respekterar varandra för dem vi är och säkerställer att ingen diskrimineras. Vi gör varandra delaktiga och drar nytta av varandras olikheter. Du som chef spelar en avgörande roll för hur inkluderande er kultur och arbetsplats är. Men övergripande processer och normer spelar också stor roll.

På vår sida om mångfald i arbetslivet får du praktiska råd, både om vad du kan tänka på för att främja och dra nytta av mångfald på din arbetsplats och vad du är skyldig att göra enligt diskrimineringslagen.

För att kunna dra nytta av mångfalden, krävs en inkluderande organisation.

Opinion

Så tycker Ledarna

Vi på Ledarna driver opinion i samhällsfrågor som är viktiga för våra medlemmar. Det handlar till exempel om lön, chefsvillkor, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

Läs om vår identitet som samhällspolitisk aktör i skriften Ledarskapets värde.