Mångfald i arbetslivet

Att jobba för mångfald i organisationen handlar till att börja med om att motverka diskriminering och ge alla lika möjligheter och rättigheter.

Inom ramen för diskrimineringslagen behöver ni jobba aktivt med det inom fem områden:

 • Arbetsförhållanden.
 • Löner och anställningsvillkor.
 • Rekrytering och befordran.
 • Utbildning och annan kompetensutveckling.
 • Möjligheter att förena jobbet med föräldraskap.

Enligt lag behöver ni bland annat också:

 • ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier eller sexuella trakasserier och repressalier
 • följa upp och utvärdera arbetet.

På vår sida om diskriminering i arbetslivet kan du läsa mer om vad lagen kräver.

En inkluderande kultur

För att ta tillvara fördelarna med mångfald i arbetslivet, behövs också ett inkluderande ledarskap. Inkludering handlar om att värdera och ta vara på olika perspektiv.

Viktigaste delarna hos inkluderande organisationer

Har en strategi för mångfald och inkludering som är kopplad till affärsmål och affärsstrategi.

Kombinerar kunskapshöjande utbildningar med praktiska initiativ som är kopplade till målen i strategin. Till exempel att skapa en inkluderande rekryteringsprocess.

Involverar alla:

 • Inkluderande processer
 • Inkluderande ledarskap
 • Inkluderande bemötande
 • Marknad – tjänster/produkter som når en bredare målgrupp samt samarbetspartner
 • Säkerställer att det finns verktyg
 • Styrelsen har kunskap för att kunna ställa krav på ledningen att arbeta med mångfald och inkludering

Arbetar kontinuerligt med mångfald och inkludering som en del i det dagliga arbetet och inte som ett projekt.

Mäter inkludering för att kunna identifiera förbättringsområden och följa utvecklingen

Praktiska ledarskapstips för att skapa en inkluderande kultur

Som chef är du drivande i den långsiktiga förändringen. Du sätter agendan genom att visa i både ord och handling vad som är viktigt.

Utmana normerna

 • Utgå ifrån att det finns perspektiv som du inte ser – ditt eget synsätt är bara ett av många.

Led genom att lyssna

 • Lämna plats åt den du pratar med, och lyssna med intentionen att verkligen förstå.
 • Be dina medarbetare om deras idéer och återkoppling.
 • Identifiera vilka som inte får eller tar så mycket plats i arbetsgruppen, och fråga specifikt efter deras uppfattningar och synpunkter.
 • Vänta en stund när du får en impuls att berätta vad du tycker eller vet. Låt dina medarbetare ta plats i första hand.

Jämlikt bemötande

 • Se till att behandla alla med samma mått av respekt och ta varje möte på allvar.
 • Tänk på språket. Säkerställ att ni inte använder en jargong som kan uppfattas som exkluderande eller kränkande.
 • Se till att alla vet hur de kan återkoppla på ett konstruktivt sätt när de reagerar negativt på hur någon annan uttrycker sig.
 • Säkerställ att processer för till exempel lönesättning, rekrytering och karriärmöjligheter är jämlika.

Bygg upp kunskap och en lärande kultur

 • Be dina medarbetare om återkoppling på ditt ledarskap, framför allt på vad du kan förbättra.
 • Reflektera över vad ni gör och har gjort genom att utgå från frågorna:
  • Vad vill vi fortsätta göra?
  • Vad har vi lärt oss?
  • Vad vill vi göra annorlunda nästa gång?
 • Bidra till att ni är en lärande organisation.

Arbetsplats för alla

Att skapa en arbetsplats som tar hänsyn till medarbetarnas behov är en del av den inkluderande organisationen. Det handlar inte bara om att anpassa den fysiska arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättningar. Det handlar också om att se till att alla kan se, höra och förstå information som presenteras på till exempel möten och konferenser.

Du kan läsa mer om det på vår sida om tillgänglighet och funktionsnedstättning.

Var normkritisk!


Vi har alla normer och fördomar, som präglar våra möten med andra människor. Det finns också normer som är gemensamma för er arbetsplats.

Om du tar reda på vilka normer som finns, både hos dig och på arbetsplatsen, kan du också utmana dem och förändra ditt sätt att kategorisera människor. Det hjälper dig att vara en inkluderande ledare, och öppen för olika sidor hos människor du möter.

Fler tips om normkritik hittar du på Jamstall.nu.