Genomför intervjun

Detta tillfälle är ofta den första gången du får möjlighet att träffa den kandidat som du valt ut till intervju. Se därför verkligen till att disponera din och kandidatens tid på bästa sätt.

Här kommer några konkreta råd:

Inledning

Inled gärna med en kort, relativt informell, dialog för att få kandidaten att känna sig väl till mods.

Agenda och tid

Berätta inledningsvis om hur länge du planerar att intervjun kommer att ta så alla parter får en korrekt tidsuppfattning. Den bifogade intervjuguiden tar cirka två timmar att genomföra, om du har mindre tid kan du stryka ett antal frågor.

Presentation och roller

Berätta kort om din bakgrund och roll, både din roll i organisationen och din roll under intervjun. Berätta hur informationen under intervjun kommer att användas och vem som kommer att få ta del av informationen och hur länge den sparas.

Om ni är två under intervjun är det viktigt att ni i förväg har diskuterat vem som tar på sig vilken roll under intervjun. När vi är två som intervjuar brukar vi låta en sköta själva intervjun och den andra får huvudsakligen ägna sig åt att anteckna. Berätta för kandidaten vilka roller ni har under intervjun.

Anteckningar

Det är viktigt att anteckna mycket under intervjun. En del intervjuare kan uppleva det som besvärande att anteckna av hänsyn till kandidaten. Erfarenheten visar dock att sökande i allmänhet inte har något emot att intervjuaren antecknar, om bara syftet med anteckningarna förklaras. Berätta därför att du antecknar för att bättre kunna komma ihåg vad som sagts under intervjun och därmed kunna göra en mer rättvisande bedömning.

Gör inga bedömningar under själva intervjun, utan anteckna enbart de fakta som berättas om. Bedömningarna görs alltid efter intervjun.

Kompetensbaserad intervju

Berätta om vilken typ av intervju du kommer att genomföra. En kompetensbaserad intervju utgår ifrån de kompetenser som har identifierats som viktigast för att klara av den aktuella tjänsten. Vilka dessa kompetenser är och hur de har definierats har de sökande kunnat läsa om i kravprofilen. De frågor du ställer under intervjun är kopplade direkt till dessa kompetenser och du kommer att be om konkreta exempel utifrån dem. Tryck gärna på att alla kandidater kommer att få samma frågor.

Ge information

Berätta därefter kort om organisationen och om den aktuella tjänsten. Detta avsnitt kan med fördel förläggas under en annan del av rekryteringsprocessen än den kompetensbaserade intervjun, för att frigöra tillräckligt med tid för de kompetensbaserade frågorna.

Konsten att ställa frågor

När du gör en kompetensbaserad intervjuguide så utgår de flesta frågorna ifrån definitionen på de kompetenser du ska undersöka. De frågor som är kompetensbaserade har alla samma struktur av följdfrågor.

En modell som är vanlig att använda för att bygga frågor är STAR-metoden, Situation, Task, Action, Result. Du börjar då med att be kandidaten berätta om en specifik situation. När kandidaten har kommit på en situation, så frågar du vad kandidatens uppgift var i situationen, därefter vad kandidaten gjorde för konkreta handlingar och slutligen vad resultatet blev.

Om vi tar kompetensen strukturerad som exempel skulle det kunna se ut så här:

Strukturerad. Definition lyder: ”Planerar, organiserar och prioriterar sitt arbete på ett effektivt sätt. Bygger strukturer som även andra kan arbeta utifrån. Sätter upp och håller tidsramar”.

Frågor:

  • Berätta om ett större projekt du ansvarat för (Situation)
  • Vilken var din roll och dina uppgifter inom projektet? (Task)
  • Hur lade du upp arbetet? (Action)
  • Vad blev resultatet? (Result)

Få information

Därefter är det dags för själva intervjuandet. Inled med att tala om att du har läst igenom kandidatens cv, men att du vill höra personen berätta med egna ord om sin bakgrund. Säg att ni kommer att lägga cirka femton minuter på detta område för att hinna med de strukturerade frågorna.

Under denna del av intervjun kan du ibland behöva styra ganska hårt. Var inte rädd för att avbryta om du upplever att kandidaten svävar ut för mycket kring områden som inte är relevanta just nu. Kandidaten kan ju inte veta vad du är intresserad av, så det är viktigt att du på ett professionellt och vänligt sätt markerar när det är dags att gå vidare till nästa fråga.

Efter kandidatens bakgrundsberättelse är det dags för den kompetensbaserade delen av intervjun. Följ frågemallen och ställ frågorna ordagrant. Gå inte ifrån vare sig ordningen eller ordalydelsen, utan fokusera på vad kandidaten berättar så att du kan följa med i historien och ställa följdfrågor som driver berättelsen framåt.

Hoppa inte över någon fråga. Om du upplever att ni redan berört det område som nästa fråga handlar om, kan du säga: ”Vi har redan varit inne på det här, men jag ställer följande fråga i alla fall”. Ofta får du i sådana fall ett nytt exempel och än mer matnyttig information.

Avslutning

Sista frågan i intervjumallen är ”Finns det något jag inte frågat om som är väsentligt att lyfta upp?”, vilket också blir något av en avrundning av själva intervjun. Efter den frågan är det dags att berätta vad som kommer att hända i nästa steg. Informera om hur många kandidater ni träffar, när ni räknar med att ha intervjuat den sista och när ni kan förväntas höra av er.

Fråga om kandidaten fortfarande är intresserad av tjänsten. Berätta också vilka steg som följer efter nästa kontakt, om ni kommer att genomföra tester, om det blir ytterligare intervjuer och hur ni kommer att genomföra er referenstagning. Avsluta med att fråga om kandidaten har några ytterligare frågor i det här läget. 

Till sist

Glöm inte att anpassa intervjusituationen för personer med någon form av funktionshinder. Kommer till exempel en rullstolsburen person in genom dörren? Finns det teleslinga vid intervjuer med sökande som har någon form av hörselledsättning? En adekvat fråga att ställa sig är hur dina känslor, tankar och beteenden påverkats av den sökandes etnicitet, ålder eller funktionshinder. Stanna upp och reflektera!