Urval och referenstagning

När du ska bedöma de olika kandidaternas kompetens efter intervjuer och eventuella tester, ska du alltid utgå från kravprofilen. Om du istället jämför kandidaterna med varandra utifrån magkänsla är det lätt hänt att du inte väger in vissa viktiga kompetenser.

Bedömning med matris

Utgå från kravprofilen och gör en lista över de viktiga kompetenserna, egenskaperna och beteendena. Gör en bedömning, till exempel utifrån en skala från ett till fem, av hur väl var och en av kandidaterna uppfyller respektive krav.

Om ni har varit flera inblandade under processen, låt alla göra sin bedömning och räkna sedan ut ett medeltal för varje kompetens.

Matrisen kan fyllas på under hela processen, till exempel efter insikter från tester och referenstagning.

Referenstagning

Referenstagning sker sent i processen, ofta efter en slutintervju med den eller de slutkandidat(er) ni har valt ut.

Be alltid kandidaten om godkännande innan du kontaktar referenser, och använd bara de som kandidaten har hänvisat till. Kontakta minst två men helst tre referenser per kandidat.

Förbered dina frågor väl innan du kontaktar respektive referens, så du får ut så mycket som möjligt av samtalet. För att referenstagningen ska vara värdefull ska den helst vara lika föreberedd och strukturerad som anställningsintervjun.

När du ringer, fråga alltid om referensen har 30 minuter att avsätta, eller om hen vill att du ringer en annan gång.

Att ta reda på under samtalet:

  • I vilka sammanhang kandidaten och referensen har jobbat ihop, i vilka roller och hur länge.
  • Vilka arbetsuppgifter kandidaten hade under den tiden.
  • Vilka resultat hen uppnådde.
  • Hur kandidaten agerat i olika sammanhang som är relevanta för tjänsten.
  • Hur referensen skulle beskriva kandidaten.
  • Hur referensen bedömer kandidatens nivå i de olika kompetenser som är viktiga för jobbet.

Lyssna aktivt och lyhört, så du kan fånga upp hur ärligt och entusiastiskt referensen gör sina olika omdömen. Anteckna under samtalet och ta dig tid att sammanställa dina reflektioner efter varje samtal. Låt sedan resultatet komplettera den bild du redan har av kandidaten utifrån intervjuer och eventuella tester.

Lön och anställningsvillkor

Efter slutintervju och referenstagning har du förmodligen det underlag du behöver för att göra ditt val. Nu återstår bara att komma överens med slutkandidaten om lön och villkor, och att skriva under anställningsavtalet.
Här kan du läsa mer om anställningsavtal och olika anställningsformer.