Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Uppsägning

Oavsett skäl är det jobbigt att tvingas sluta en anställning, eller att som chef behöva säga upp medarbetare. Det är dessutom viktigt att det går rätt till enligt reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. LAS regler gör inskränkningar i arbetsgivarens möjlighet att säga upp personal och lagen syftar till att ge den anställde skydd mot oberättigade uppsägningar.

Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att avsluta en tillsvidareanställning och ska följa en viss procedur och vissa ordningsföreskrifter i samband med uppsägningen. Om en anställning inte avslutas i enlighet med LAS regler kan arbetsgivaren bli skadeståndskyldig mot arbetstagaren.

En medarbetare behöver inte ha något särskilt skäl för att säga upp sig själv men måste iaktta en uppsägningstid vid uppsägning av en tillsvidareanställning.

I kollektivavtal finns vanligtvis regler om uppsägningar. Titta därför alltid i kollektivavtalet vilka regler som berör frågor om uppsägning. För statligt anställda finns även vissa regler i lagen om offentlig anställning, LOA.

Du som blir uppsagd kan få stöd av Ledarna med bland annat förhandling med din arbetsgivare. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan olika trygghetsråd ge dig som sägs upp på grund av arbetsbrist, ekonomiskt stöd och hjälp för att få ett nytt arbete.

Det är skillnad på uppsägning och avskedande

Arbetsrättsligt är det viktigt att hålla isär begreppen uppsägning och avskedande då det är två olika sätt för arbetsgivaren att avsluta en anställning. Det innebär också väsentliga skillnader för medarbetaren om han blir uppsagd eller avskedad. Ett avskedande är en mycket allvarlig händelse som kan få stora konsekvenser både ekonomiskt och yrkesmässigt.

Uppsägning

Arbetsgivaren kan säga upp en medarbetare med viss uppsägningstid om det finns saklig grund. Reglerna skiljer sig beroende på skälet till uppsägningen.

 • Personliga skäl
  Anledningen till uppsägningen är kopplad till den enskilde individen, till exempel misskötsamhet, olovlig frånvaro, stora samarbetssvårigheter eller illojalitet. Här kan du läsa mer om personliga skäl.
 • Arbetsbrist
  Företagsekonomiska och verksamhetsrelaterade skäl som inte hänför sig till medarbetaren personligen, till exempel vid driftsinskränkning och omorganisation. Här kan du läsa mer om arbetsbrist.

Reglerna för hur en uppsägning ska gå till skiljer sig åt beroende på om det är en uppsägning på grund av personliga skäl eller om det är arbetsbrist. Läs mer under respektive rubrik.

Avskedande

Arbetsgivaren kan avsluta anställningen med omedelbar verkan och medarbetaren har då inte rätt till någon uppsägningstid. Avsked förutsätter att den anställde grovt åsidosatt sina skyldigheter, till exempel genom brottslighet mot arbetsgivaren, bedrivande av konkurrerande verksamhet, grov illojalitet eller arbetsvägran. Här kan du läsa mer om avskedande.

Uppsägningstid

En uppsägning betyder att arbetsgivaren säger upp arbetstagaren enligt den gällande uppsägningstiden. Anställningen upphör därför först efter att uppsägningstiden har gått ut. Uppsägningstiden börjar löpa från uppsägningstillfället. Den uppsägningstid som gäller i ett anställningsförhållande framgår i första hand av det individuella anställningsavtalet eller i andra hand av det tillämpliga kollektivavtalet. Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i det individuella anställningsavtalet och om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, gäller de uppsägningstider som anges i LAS. Kontrollera alltid i det individuella avtalet och i kollektivavtalet för att veta vilken uppsägningstid som gäller i det enskilda fallet. Enligt LAS 11 § gäller följande uppsägningstider:

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

 • två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är två till fyra år
 • tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är fyra till sex år
 • fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är sex till åtta år
 • fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är åtta år till tio år
 • sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Om en arbetstagare som är föräldraledig sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet eller, enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete. Lag om anställningsskydd (LAS)

Arbetsplikt och lojalitetsplikt

Under uppsägningstiden har arbetstagaren arbetsplikt och lojalitetsplikt om inte något annat har avtalats. Arbetstagaren har dock rätt till skälig ledighet för att söka nytt arbete. Läs mer om arbetsplikt och lojalitetsplikt här.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på:

Om du blir uppsagd

Vid egen uppsägning

Om du som chef ska genomföra en omorganisation som leder till uppsägning/ar

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsbrist är inte alltid brist på arbete

Viktoria Lundqvist, jurist, svarar på vanliga frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist.
Lyssna på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem