Vad är kompetens?

Kompetenser handlar om vad man gör och inte vad man är. Kompetens som begrepp kan definieras som färdigheter eller egenskaper man använder för att uppnå det som krävs i en given situation. Alla kompetenser som exempelvis är kopplade till en specifik befattning behöver tydligt definieras och man behöver titta på vilka beteenden som är kopplade till kompetensen.

Kompetensträdet©

Gunilla Andersson och Nils Hallén, egenföretagare som är verksamma som rekryteringskonsulter och ledarutvecklare, och som har tagit fram modellen Kompetensträdet, har valt ett träd för att illustrera begreppet kompetens eftersom det finns mycket symbolik i trädet.

Det finns ett ordspråk som säger att ”ett träd utan rötter står ostadigt” på samma sätt står en människa ostadigt utan utbildning. Kunskaper och erfarenheter vi tillägnar oss under resans gång gör att kompetensen blommar ut och växer likt ”kunskapens frukt”.

Tillför man inte sol och näring till trädet så blommar det inte till våren. På samma sätt blir kompetens föråldrad och kanske oanvändbar om man inte tillför utbildning, kunskaper och erfarenheter. Däremot, under perfekta förhållanden fröar trädet av sig och ger upphov till nya träd.

På samma sätt kan en väl underhållen kompetens sprida sig till andra människor. Den som är kompetent inom sitt område kan förmedla sin kompetens vidare till andra genom exempelvis mentorskap, handledning eller att vara lärare.

Ett träd kan också ympas vilket innebär att det kan växa exempelvis både äpplen och päron på samma träd. På samma sätt kan vi befrukta varandras kompetens och få en fruktkorg med olika frukter. I sammanhanget kan sägas att ”kunskapens frukt”, som i den svenska kulturen illustreras med ett äpple ofta illustreras med andra frukter i andra kulturer. För att utnyttja den fulla potentialen av mångfald behöver vi många olika frukter i korgen.

När man ska plantera nya träd i sin organisation det vill säga rekrytera in ny kompetens behöver man se över trädets alla beståndsdelar. Det betyder att man utifrån befattningsbeskrivningen funderar på vad den nya personen behöver ha med sig i form av utbildning, kunskaper, erfarenheter och kompetenser.

Inget träd är det andra likt och på samma sätt är varje individs kompetens unik.

Rötterna – Utbildning

Utbildning utgör själva rötterna för kompetensträdet. Till utbildningar räknas såväl längre utbildningar på universitets- och högskolenivå, som kortare kurser. Utbildningar och kurser kan vara en förutsättning för att man ska kunna ha tillgodogjort sig vissa kunskaper, precis som rotverket för ett träd utgör grunden för trädets stam.

Utbildning i sig är ingen garanti för att man kommer att utföra de framtida arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Den kan dock i vissa fall vara en förutsättning för att få en befattning.

Stammen – Kunskaper

Stammen för kompetensträdet utgör i modellen de kunskaper man tillägnat sig. Kunskaper kan man tillägna sig genom utbildning, kurser eller genom att läsa in sig på egen hand inom ett område. Man kan även tillgodogöra sig kunskaper via sin arbetslivserfarenhet, men det är inte nödvändigt med erfarenheter inom ett område för att kunna nå en viss kunskapsnivå.

Utbildning eller motsvarande kan vara en förutsättning för kunskaper, men är inte alltid tillräckligt för att man ska besitta kunskaperna. För att man ska kunna hävda att man har kunskaper inom ett område krävs dessutom reflektion kring det man har hört eller läst. Kunskaper kan till exempel vara språkkunskaper, kunskaper i ett specifikt dataprogram eller kunskap inom affärsjuridik eller andra fackområden.

Grenarna – Erfarenheter

För att kunskaperna ska omvandlas till kompetenser behöver man öva och pröva och det gör man genom att skaffa sig erfarenheter. Grenarna i trädet symboliserar de erfarenheter man tillägnat sig inom arbetslivet eller på andra sätt.

Frukterna – Kompetenser

Själva frukten på trädet utgör de kompetenser man besitter. Kompetenser handlar om vad man gör inte vad man är. Kompetens som begrepp kan definieras som färdigheter eller egenskaper man använder för att uppnå det som krävs i en given situation. Alla kompetenser som exempelvis är kopplade till en specifik befattning behöver tydligt definieras och man behöver titta på vilka beteenden som är kopplade till kompetensen.

Nils Hallén och Gunilla Andersson använder begreppet beteendeindikatorer, vilket kan definieras som att de beskriver direkt observerbara och mätbara beteenden som syns när någon utövar alternativt saknar kompetensen.