Christer Berg: Kompetensförsörjning en stor utmaning

Digitaliseringen innebär stora förändringar för de allra flesta verksamheter. Automation, effektivisering och transformationer öppnar för nytt värdeskapande och nya affärer. Men utvecklingen hämmas av bristande digital förmåga hos medarbetare och hård konkurrens om spetskompetens.

– När digitaliseringen förändrar världen fungerar inte gamla modeller längre. Digitala kompetenser och förmågor är mer utslagsgivande i konkurrensen, varför verksamheter behöver satsa mer strukturerat på kompetensförsörjning. Digital förmåga är ett affärskritiskt strukturkapital, säger Christer Berg, verksamhetschef på Dataföreningen.

Organisationer använder i huvudsak fyra angreppsätt för att lösa kompetensbristen: försöka automatisera berörda processer, anlita konsulter, byta ut personal eller kompetensutveckla befintlig personal. Det sistnämnda har fått allt större betydelse.

Analys och kartläggning

Christer råder alla verksamheter att analysera sina digitala möjligheter, initiativ och utmaningar så att de kan göra en grundlig kartläggning över vilken kompetens de behöver för att klara av dem. Sedan kan de arbeta proaktivt och agilt för att säkra kompetensen.

– Eftersom det råder akut kompetensbrist inom it-professionella yrkesroller, behöver företagen arbeta mer systematiskt med kompetensförsörjning. Ett första steg är att etablera interna kompetenskarriärer utifrån de identifierade behoven, säger Christer.

Kompetenskarriärer

Ge medarbetarna tydliga kompetensutvecklingsvägar bestående av intern utbildning, externa kurser, certifieringar, nätverk, mentorskap och liknande insatser. Det ska tydligt framgå för alla medarbetare vilken kompetenskarriär de har framför sig. Framsteg kan gärna kopplas till löneutveckling eller andra statusmarkörer.

– It-professionella behöver tid för kompetensutveckling, som en del av arbetstiden. Det är en investering i strukturkapitalet, säger Christer.

En lämplig omfattning för it-professionella kan vara en dag i veckan.

– Även medarbetare generellt behöver en kontinuerlig digital kompetensutveckling. Så att de kan ta emot och använda den digitalisering som it-funktionerna utvecklar, säger Christer.

Konsulter lösning på kort sikt

Att lösa kompetensbristen genom att anlita konsulter är ofta en lösning på kort sikt. För snabba insatser är det kanske den enda möjliga lösningen. Men det ställer fortfarande höga krav på beställarkompetens och på den mottagande organisationen. Resultatet är också beroende av den kompetensutveckling konsultbolagen investerar i.

Framtiden

Kompetensbristen kommer inte att minska i närtid, snarare tvärtom. De företag som inte investerar proaktivt i sina medarbetares kompetens, kommer att bli mindre attraktiva och därmed också en ännu värre brist.

– Det här är en av det största utmaningarna just nu och vinnarna blir dem som vågar satsa. Att sitta på ett ledningsmöte och hävda att medarbetarna ska ägna en dag i veckan åt lärande kräver mod. Men på lång sikt en avgörande framgångsfaktor, avslutar Christer.

Vi förstår dina utmaningar som chef

Hos oss får över 98 000 chefer inkomstförsäkring, trygghet, utveckling och möjlighet till nätverkande. Bli medlem i Ledarna du också.