2016-04-11

Nytt avtal mellan Ledarna och IA Massa/papper

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Industriarbetsgivarna IA är har enats om ett nytt löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt övriga frågor enligt nedan. Avtalen gäller från den 1 april 2016 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Avtalen omfattar samtliga Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom IA:s avtalsområde massa/papper.

Nyheter i avtalet

Nytt löneavtal

Det nya Ledaravtalet ger bättre förutsättningar och stöd för den lokala löneprocessen oberoende av de lokala förutsättningarna. Avtalet innehåller även information om vad chefsdialogen bör innehålla och det finns bilagor som tar hänsyn till aspekterna kring Hållbara chefer.

Förändringar i allmänna anställningsvillkor

  • Texten som rör Anställning, rörande tidsbegränsad anställning har förtydligats. (§2 Mom 2)
  • Kommentarsavsnitten under §4 Arbetstid byggs ut med ett antal tillägg  rörande behov av vila, undvikande av dubbelskift, definition av sakliga driftskäl (§4 A. Mom 1, D. Mom 3).
  • Ny lydelse rörande övertidsavlösen om vad arbetsgivaren ska göra inför tecknande av överenskommelse (§6).
  • Ny rubrik och lydelse rörande ledighet med tillfällig föräldrapenning. (§11).
  • Krav på arbetsgivarintyg ska utges inom 14 dagar.
  • Ny förhandlingsordning för allmänna villkor och införande av ett Förhandlingsråd.

Föräldraersättning

Rätten till föräldraersättning utökas från fem till sex månader.

Deltidspension

Avsättningen till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent, utöver den nu gällande avsättningen på 0,5 procent.

Arbetsgrupp lönebildning/löneseminarier

Parterna ska gemensamt genomföra informationsinsatser om det nya lönebildningsavtalet och ta fram ett nytt stödmaterial. Partsgemensam samverkan ska ske med IA och Sveriges Ingenjörer för att stärka den lokala löneprocessen hos utvalda företag.

Arbetsgrupp Hållbara chefer

Det partsgemensamma arbetet med projekt Hållbara chefer fortsätter under avtalsperioden. Arbetet sker i arbetsgrupp där IA ingår tillsammans med andra arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Övriga arbetsgrupper

  • Uppdatering och revidering av Samverkansavtalet.
  • Översyn och omarbetning av Skiftbytesregler.
  • Nuvarande avtal från 2013 kring Fackliga förtroendemän ska revideras och uppmärksammas.

Tillsvidareavtal

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum under 2016 kring hur ett löpande arbete med ständiga förbättringar av avtalen skulle kunna se ut. Industriarbetsgivarna avser delta i dessa diskussioner.

Framtidens lönebildning

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum kring framtidens lönebildning och löneavtal under 2016/2017, där Industriarbetsgivarna avser delta.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Leif Nordin, avtalsansvarig på Ledarna, leif.nordin@ledarna.se.

Text: Uppdaterat: 2016-04-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem