Ledarnas demokratiska organisation

Ledarna är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det betyder att verksamhetens inriktning beslutas av en demokratiskt vald styrelse och verkställs av ledningen och kansliorganisationen.

Kongress

Kongressen är det högsta beslutande organet och hålls vartannat år. Du som är medlem kan lämna in motioner till kongressen, senast fyra månader före kongressen.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder och utvecklar verksamheten enligt kongressens beslut. Styrelsen består av elva ledamöter och en personalrepresentant och väljs på fyra år.

Branschföreningar

Som medlem i Ledarna tillhör du en av våra branschföreningar. Föreningen är din kanal för medlemsinflytande och branschbevakning.

Företrädare på arbetsplatserna

Ledarna har cirka 2 000 lokala företrädare på arbetsplatser. Företrädare är den som har ett uppdrag för Ledarna.