Ledarnas demokratiska organisation

Ledarna är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det betyder att verksamhetens inriktning beslutas av en demokratiskt vald styrelse och verkställs av ledningen och kansliorganisationen.

Ledarnas organisation som en trappa, med förbundsstyrelsen på översta trappsteget, kongressen på nästa trappsteg och branschföreningarna på det nedersta steget.

Förbundsstyrelsen utses på fyra år av kongressen och består av tolv ledamöter. Styrelsen svarar för den strategiska styrningen av Ledarna, och leder och utvecklar verksamheten i enlighet med kongressens beslut. Styrelsen leds av den kongressvalde ordföranden.

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och hålls vartannat år.

Branschföreningarna är 19 till antalet och utser ombud till kongresser och till förhandlingsdelegationer. Alla medlemmar är med i en branschförening.

Medlemmen kan lämna förslag till kongressen eller direkt till styrelsen.

Kongress 2024

Allt inför kongressen

Ledarnas nästa kongress äger rum 29–30 maj 2024. Läs inkomna motioner, nomineringar till valutskottet och andra handlingar.