Ledarnas policyer och styrande dokument

Styrdokument är samlingsnamnet för stadgar, vision, förbundspolitiskt program, måldokument, ramdokument, policyer, instruktioner och riktlinjer.

Ledarnas policyer beslutas av förbundsstyrelsen och är på strategisk nivå. Dessa kompletteras av instruktioner och riktlinjer, som beslutas av vd eller i kansliorganisationen och dessa berättar hur något bör utföras. Etikpolicyn, hållbarhetspolicyn, mötes-, rese- och representationspolicyn och personuppgiftspolicyn gäller för såväl anställda som företrädare och förtroendevalda.

Ledarnas personuppgiftspolicy

Ledarnas policyer

 • Ledarnas etikpolicy

  pdf, 64,78 kb

  Ledarnas etikpolicy ska vägleda anställda, företrädare och förtroendevalda till beteenden som minimerar risker för olagligt och olämpligt agerande. Som representanter för Ledarna blir vi normen för hur vår organisation uppfattas.

 • Ledarnas hållbarhetspolicy

  pdf, 99,96 kb

  Ledarna ska arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån tre perspektiv: Hållbart samhälle , hållbara chefer och hållbar verksamhet. Policyn gäller för Ledarnas anställda, företrädare och förtroendevalda.

 • Ledarnas inköpspolicy

  pdf, 60,87 kb

  Ledarna ska effektivt styra inköp i linje med Ledarnas vision och mål. Målet är att Ledarna ska köpa rätt varor och tjänster till rätt kvalitet och pris. Policyn gäller för Ledarnas anställda.

 • Ledarnas it-och informationssäkerhetspolicy

  pdf, 28,30 kb

  Ledarnas kansliorganisation har stort behov av it-tjänster, vilket gör Ledarnas verksamhet it-intensiv. För att upprätthålla en hög servicenivå, såväl internt som externt, är det av största vikt att Ledarnas it-tjänster och infrastruktur utvecklas, förvaltas och drivs så effektivt, säkert och stabilt som möjligt. Policyn gäller för Ledarnas anställda.

 • Ledarnas kommunikationspolicy

  pdf, 75,25 kb

  Kommunikation är ett verktyg och medel som ska bidra till att vi når våra verksamhetsmål. Vi strävar alltid efter att uttrycka oss på ett så relevant, positivt och korrekt sätt som möjligt. Policyn gäller för Ledarnas anställda.

 • Ledarnas mötes-, rese- och representationspolicy

  pdf, 73,65 kb

  Medvetna val ska prägla varje enskilt möte och resa för att dessa kan ske så tids-, kostnads- och miljömässigt effektivt som möjligt. Policyn gäller samtliga anställda, medlemmar, företrädare och förtroendevalda som reser, möts och representerar för Ledarnas räkning.

 • Ledarnas personalpolicy

  pdf, 28,72 kb

  Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Bra chefer och ett gott ledarskap är avgörande för framgångsrika verksamheter och engagerade medarbetare. Policyn gäller Ledarnas anställda.

 • Policy för hjälp till nya medlemmar

  pdf, 12,05 kb

  Riktpunkt för hjälp till nya medlemmar ska vara dagen för beviljat medlemskap.

 • Policy för Ledarnas lägenheter

  pdf, 18,42 kb

  Ledarna äger fastigheter i syfte att förvalta Ledarnas kapital. Fastigheter är en placeringsform jämte andra finansiella placeringsformer. Riktlinjer för Ledarnas ekonomiska förvaltning återfinns i Ledarnas placeringsreglemente.

Ledarnas rättshjälpsregler


I medlemskapet ingår möjligheten att i vissa fall få processtöd i ett ärende (rättshjälp). Rättshjälp kan beviljas efter en analys av tvisten och förutsättningarna för en rättslig prövning.

Rättshjälp kan endast beviljas under förutsättning att den rättsliga prövningen ska ske i Sverige och svensk rätt tillämpas.

1. Medlem kan beviljas kostnadsfri rättshjälp för

 • att tillvarata sina intressen i anställningsfrågor av juridisk art gentemot arbetsgivaren
 • biträde om rättslig åtgärd aktualiserats eller företagits med anledning av anställningen eller medlemskapet
 • att säkra sin rätt till ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom
 • att hävda sin rätt på grund av anställningen eller medlemskapet i Ledarna inför domstolar och andra myndigheter.

Att rättshjälpen är kostnadsfri innebär att medlemmen inte behöver betala för de kostnader som uppstår med anledning av processen, vilket inkluderar kostnader för skiljeförfarande. Ledarna står för de rättegångskostnader en medlem kan dömas att betala vid förlust (men inte eventuella skadestånd). Vid vinst har Ledarna rätt till de rättegångskostnader som medlemmen tilldöms.

2. Medlems efterlevande kan beviljas rättshjälp efter särskild prövning.

Rättshjälp kan nekas eller dras in när medlem

 • anlitat annat ombud, eller
 • själv eller genom ombud agerat så att Ledarnas handläggning försvårats, i strid med Ledarnas värderingar eller i strid med god sed på arbetsmarknaden.

Rättshjälpsreglerna är fastställda 2018 av Ledarnas förbundsstyrelse.