Ledarnas policyer och styrande dokument

Styrdokument är samlingsnamnet för stadgar, vision, förbundspolitiskt program, måldokument, ramdokument, policyer, instruktioner och riktlinjer.

Ledarnas policyer beslutas av förbundsstyrelsen och är på strategisk nivå. Dessa kompletteras av instruktioner och riktlinjer, som beslutas av vd eller i kansliorganisationen och dessa berättar hur något bör utföras. Etikpolicyn, hållbarhetspolicyn, mötes-, rese- och representationspolicyn och personuppgiftspolicyn gäller för såväl anställda som företrädare och förtroendevalda.

Ledarnas policyer

 • Arbetsordning för vd på Ledarna

  pdf, 74,91 kb

  Verkställande direktören leder och svarar för Ledarnas kansliorganisation, den löpande förvaltningen samt affärsverksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

 • Ledarnas etikpolicy

  pdf, 63,37 kb

  Ledarnas etikpolicy ska vägleda anställda, företrädare och förtroendevalda till beteenden som minimerar risker för olagligt och olämpligt agerande.

 • Ledarnas hållbarhetspolicy

  pdf, 39,36 kb

  Ledarna ska arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån tre perspektiv: Hållbart samhälle , hållbara chefer och hållbar verksamhet. Policyn gäller för Ledarnas anställda, företrädare och förtroendevalda.

 • Ledarnas inköpspolicy

  pdf, 70,03 kb

  Ledarna ska effektivt styra inköp i linje med Ledarnas vision och mål. Målet är att Ledarna ska köpa rätt varor och tjänster till rätt kvalitet och pris.

 • Ledarnas it-och informationssäkerhetspolicy

  pdf, 135,84 kb

  Ledarnas kansliorganisation har stort behov av it-tjänster, vilket gör Ledarnas verksamhet it-intensiv. För att upprätthålla en hög servicenivå, såväl internt som externt, är det av största vikt att Ledarnas it-tjänster och infrastruktur utvecklas, förvaltas och drivs så effektivt, säkert och stabilt som möjligt. Policyn gäller för Ledarnas anställda.

 • Ledarnas kommunikationspolicy

  pdf, 147,08 kb

  Kommunikation är ett verktyg och medel som ska bidra till att vi når våra verksamhetsmål och vår önskade position som Sveriges chefsorganisation och Sveriges enda fackförbund enbart för chefer.

 • Ledarnas mötes-, rese- och representationspolicy

  pdf, 156,19 kb

  Möten och resor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på miljön minimeras.

 • Ledarnas personalpolicy

  pdf, 52,84 kb

  Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Bra chefer och ett gott ledarskap är avgörande för framgångsrika verksamheter och engagerade medarbetare. Policyn gäller Ledarnas anställda.

 • Ledarnas rättshjälpsregler

  pdf, 131,95 kb

  I medlemskapet ingår möjligheten att i vissa fall få processtöd i ett ärende (rättshjälp).

 • Policy för hjälp till nya medlemmar

  pdf, 191,58 kb

  Riktpunkt för hjälp till nya medlemmar ska vara dagen för beviljat medlemskap.

 • Policy för Ledarnas lägenheter

  pdf, 143,74 kb

  Ledarna äger fastigheter i syfte att förvalta Ledarnas kapital. Fastigheter är en placeringsform jämte andra finansiella placeringsformer.