Ledarnas kongress

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år. Nästa kongress äger rum 29–30 maj 2024.

Allt inför Ledarnas kongress 2024

Motioner och val till styrelsen

Till kongressen kan du skicka in motioner. De ska vara inlämnade senast fyra månader innan kongressen öppnas.

När det gäller förhandlingar och avtal så hanteras inte förslag om dessa av styrelse och kongress utan av förhandlingsdelegationerna.

Ledarnas förbundsstyrelse är vald för en mandatperiod på fyra år. Val till förbundsstyrelse sker därför vid varannan kongress.

Kongressens uppgift

Kongressen tar ställning till förbundsstyrelsens rapport över den gångna kongressperiodens verksamhet och beslutar om en strategisk handlings- och finansieringsplan för den kommande perioden. Den styrelse som ska leda vår organisation väljs liksom tre revisorer. Kongressen fastställer också arvoden för dessa.

Eventuella stadgeändringar tas och framför allt diskuteras och behandlas motioner från medlemmar, företrädare och föreningar samt förslag från förbundsstyrelsen.

Vilka deltar på kongressen?

Kongressen består av förbundsstyrelsen samt ombud från branschföreningarna. Varje förening utser ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar i sin förening. Antalet ombud fastställs den 1 januari samma år som kongressen ska äga rum.

Revisorerna ska vara närvarande vid kongressens sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt.

Ombudens uppgift

Ombuden ska bland annat argumentera för de motioner som lämnats in genom den egna föreningen, granska förbundsstyrelsens arbete utifrån tidigare fattade beslut och ekonomi samt besluta om Ledarnas fortsatta inriktning och verksamhet.

Ombuden har till uppgift att genom sina beslut ta ansvar för att Ledarna utvecklas och styrs på ett ansvarsfullt sätt.

Kongress 2024

Allt om kongressen

Ledarnas senaste kongress ägde rum 29–30 maj 2024. Du som är medlem loggar in för att läsa handlingarna.