Kongress 2020

Här hittar du dagordning för Ledarnas kongress 2020, arbetsordning och handlingar till punkterna på dagordningen. Överst finns beslutspunkter och protokoll.

Dagordning med tillhörande handlingar

1. Kongressens öppnande

2. Upprop av ombuden

3. Prövning av att kongressen kallats i behörig ordning

4. Val av ordförande för kongressen

5. Val av sekreterare för kongressen

6. Val av protokolljusterare

7. Val av beredningsutskott

8. Fastställande av dagordning för kongressen

9. Fastställande av arbetsordning för kongressen

10. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 och 2019

11. Revisorernas berättelse 2018 och 2019

12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2018

13. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2019

14. Val av revisionsbolag

15. Återkoppling från tidigare kongressbeslut

16. Motion 1 Ge chefen kompetensutveckling på chefens villkor

17. Motion 2 Arbetsmiljö/skyddsombud

18. Motion 3 Stärk rekryteringen av nya medlemmar genom samarbete med branschföreningarna

19. Motion 4 Stärk rekryteringen av medlemmar genom att nyttja potentialen i branschernas ”chefsstudenter”

20. Motion 5 Könsneutrala avtalstexter

21. Motion 8 Vilken hjälp får föreningarna från kansliet?

22. Motion 9 Avgifter till förbundet från föreningarna

23. Motion 10 Gemensamma mallar

24. Motion 6, 7 och 11 samt styrelsens förslag om stärkt föreningsstöd

25. Motion 12 Inför förordnande för vd

26. Valutskottets instruktion

27. Valutskottets arvoden

28. Val av valutskott

29. Motion 13 Certifiering av föreningsrevisorer

30. Motion 14 Granskning av föreningar externt

31. Motion 15 Förtroendeuppdrag i Ledarna är inte en tillsvidareanställning

32. Motion 16 Inför rullande schema för suppleanter

33. Motion 17 Organisering av egna företagare

34. Motion 18 Tidsbegränsat uppdrag i förbundsstyrelsen

35. Motion 19 Instiftande av ersättningsutskott

36. Motion 20 Tydligare branschfokus i kommunikation från Ledarna

37. Motion 21 Styrelsearbete över klubbgränserna

38. Motion 22 Ersättning när förbundet kallar till möte

39. Motion 23 Kanslichef ersätter vd

40. Styrelsens förslag: Principer för förbundsavgift 2020 - 2022

41. Övrigt

42. Kongressen avslutas