2016-04-29

Nytt samverkansavtal klart inom staten

Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko undertecknade den 27 april 2016 ett nytt ramavtal för samverkan – Samverkan för framtiden – som träder ikraft den 1 januari 2017.

Parterna har inom ramen för den gemensamma utvecklingsorganisationen Partsrådet bedrivit ett partsgemensamt utvecklingsarbete kring samverkan i syfte att stödja lokala parters arbete med samverkan. Utifrån de erfarenheter som dragits i detta utvecklingsarbete startade parterna ett partsgemensamt översynsarbete av det befintliga avtalet Samverkan för utveckling som syftade till att utveckla och modernisera avtalet så det stödjer den statliga verksamhetens behov av utveckling. En av parternas utgångspunkter var att ett nytt avtal ska peka på nya vägar för en samverkan som ställer krav på alla, från arbetsgivare och chefer till medarbetare och fackliga företrädare, att bidrar till verksamhetsutveckling.

Parterna konstaterar att det nya ramavtalet Samverkan för framtiden ger förutsättningar att skapa ett lokalt samverkanssystem som

  • har ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling, 
  • har dialogen chef – medarbetare i centrum,
  • skapar därmed förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap
  • ålägger lokala parter ett ansvar att vara pådrivande i likväl som ett ansvar för att stödja och följa upp en samverkan för framtiden,
  • möjliggör avsteg från MBLs formella informations- och förhandlingsbestämmelser.

Parterna kommer nu att gemensamt ta fram stöd- och inspirationsmaterial till lokala parter.

– Det är positivt att det nya avtalet har kommit till stånd och att avtalet stödjer den egna verksamhetens behov där chef och medarbetare får en central roll, Anna Nilsson, avtalsansvarig Ledarna.

Text: Uppdaterat: 2016-04-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem