Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Situationsanpassat och agilt ledarskap

Ledarskap sker aldrig i ett vakuum. Ditt uppdrag som chef och ledare innebär att du påverkas av händelser och människor i din omgivning som i sin tur kräver anpassning av ditt sätt att leda. Det finns många modeller som försöker fånga in ledarskapets behov av anpassning till situation och kontext. Här presenteras två av dem: Situationsanpassat ledarskap och agilt ledarskap.

Modellen som beskriver situationsanpassat ledarskap utvecklades redan på 60-talet. Den är fortfarande relevant, men i takt med förändringar i vårt arbetsliv som präglas av allt högre grad av komplexitet, har nya modeller utvecklats som bättre speglar chefers utmaningar att anpassa sig till betydligt fler dimensioner än dem det situationsanpassade ledarskapet utgår från. Ett modernare angreppssätt är det som kommit att kallas agilt ledarskap.

Situationsanpassat ledarskap

En av många modeller som försöker fånga det mest lämpliga sättet att leda är situationsanpassat ledarskap som utvecklades av Blanchard & Hersey, Det innebär att du som chef behöver anpassa din ledarstil beroende av de situationer du hamnar i och de medarbetare du har till ditt förfogande.

En grupp mogna och erfarna medarbetare behöver inte instrueras i sina arbeten. Får du däremot en ny medarbetare med liten eller ingen erfarenhet kan du behöva ge mer konkreta råd och instruktioner.

Din utmaning är att finna balans mellan en stödjande och styrande ledarstil. Men oavsett vilken ledarstil som lämpar sig bäst är tydlighet ett nyckelbegrepp. Det handlar om att vara tydlig med vad du vill uppnå och vilka förväntningar du har på dina medarbetares prestationer. Självklart ger du också kontinuerlig återkoppling på deras arbetsinsatser.

Fyra olika ledarstilar

Instruerande: Hög grad av detaljstyrning, instruktioner och tät uppföljning. Lämpligt när medarbetarna saknar erfarenhet eller kompetens för uppgiften. Arbetsgruppen kan också vara en helt ny konstellation som aldrig tidigare träffats. Ledarstilen betonar struktur och lämpar sig i en grupp där mognaden är låg.

Deltagande: Du och dina medarbetare fattar beslut tillsammans. Hur arbetet utförs bygger i hög grad på konsensus mellan dig och dina medarbetare. Lämplig ledarstil när uppgifterna bygger på samarbete och medarbetarna har hög mognad. Din ledarstil kännetecknas av ett stödjande beteende där behov av struktur är litet.

Delegerande: Du delegerar beslutsfattande och genomförande till gruppen eller individen. Lämpligt när du leder medarbetare som är helt självgående, erfarna och kunniga inom områden som kräver självständigt arbete och mindre behov av samarbete.

Rådgivande: Här är det du själv som tar besluten, informerar dina medarbetare och stöttar dem genom att ge konkreta råd. Stilen är lämplig i det fall du har medarbetare som är oerfarna eller satta i ett nytt sammanhang, men som du vet har kompetens för uppgifterna. Här ger du ramar och strukturer tills dess medarbetaren funnit sin roll och blivit mer varm i kläderna.

Illustration: Ledarstilar


Agilt ledarskap

Det agila ledarskapet tar hänsyn till betydligt fler dimensioner än medarbetarnas förmågor och engagemang. Denna modell speglar bättre det arbetsliv dagens chefer behöver förstå och navigera i. Framväxten av och populariteten för agilt ledarskap är med all säkerhet knuten till behoven av snabba omställningar och förändringar när långsiktig planering och statiska förhållanden knappast längre existerar. Verksamheters överlevnad hänger på att de har förutsättningar för att snabbt kunna anpassa sig till omvärldens förändringar. Termen agil betyder just snabb, flexibel eller anpassningsbar.

De agila metoderna har sitt ursprung inom mjukvaruutveckling i IT-branschen, som krävde nya sätt att organisera arbetet för att öka snabbheten, flexibiliteten och har ett större fokus på samarbetet mellan människor.

Bill Joiner och Stephen Josephs Jossey Bass, författarna till boken Leadership Agility, beskriver den agile ledarens färdigheter inom fyra grundområden:

 1. Kontextförståelse
  Övergripande mål: Kunna staka ut en riktning och prioritera det viktigaste initiativet.
  Situationsmedvetenhet: Förmåga att förstå omvärlden och förutsättningarna.

 2. Intressentförståelse
  Förståelse av intressenter: Greppa vilka intressenter som är viktiga för att nå övergripande mål.
  Påverkansstil: Anpassning av pådrivande och inlyssnande egenskaper med intressenterna.

 3. Kreativ problemlösning
  Sambandsmedvetenhet: Förmåga att förstå olika perspektiv såsom samhålleliga, kulturella och ekonomiska då man löser en uppgift.
  Kritiskt tänkande: Förmågan att med ett reflekterande och ifrågasättande tänkande komma fram till rätt beslut och vad som är nästa steg.

 4. Personligt ledarskap
  Självkännedom: Medvetenhet om egna tankar, känslor, motiv och drivkrafter.
  Förändringsvilja: Det som motiverar en individ att ständigt utveckla sitt ledarskap


Boktips

Titel: Leadership Agility: Five Levels of Mastery for Anticipating and Initiating Change
Författare: Bill Joiner, Stephen A. Josephs
Förlag: Jossey-Bass

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-03-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem