Ledarskap och chefens balansakt

Uppdraget som chef kan innebära många olika typer av utmaningar och avvägningar.

Ibland krävs att du tar ett steg tillbaka för att få perspektiv på ditt uppdrag, för att förstå vad du behöver fokusera mer på och vad du kanske behöver släppa.

För att visualisera hur chefsuppdraget balanserar mellan olika ansvarsområden, har vi tagit fram en modell som vi kallar chefens balansbräda.En cirkel som visar hur relation, riktning, resultat och ram förhåller sig till varandra. I mitten av cirkeln finns fältet roll.

Som chef måste du hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning.

Ledarskap är något som sker i relation till andra, och är ett verktyg för att nå mål och lösa uppgifter – att skapa resultat. Ledarskapet kräver också ramar och strukturer i den organisation eller kontext du är verksam.

Chefens balansbräda

I ditt chefs- och ledarskap ingår alltså att hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning. Dina egna och gruppens behov kommer att variera. Ibland behöver du lägga mer tid och energi på något av områdena och mindre på ett annat. Om du upptäcker en obalans behöver du förmodligen flytta ditt fokus till något av de andra områdena.

Exempel på obalans

Om du lägger en stor del av din tid på att se till att verksamheten förhåller sig till ramar och skapar resultat, kan relationerna och riktningen bli lidande. Dina medarbetare kanske får ett minskat förtroende och känner ett minskat stöd, och riktningen blir otydlig.

Lägger du däremot all din tid och energi på relationerna och riktningen, kan resultatet bli lidande på lång sikt.

De 5 ”R:en”

Relationer

De relationer som du behöver bygga och hantera i ditt uppdrag som chef är dels den till dina medarbetare, dels den till din egen chef. Relationerna behöver vara professionella, och syfta till att skapa resultat och effekt.

Du har också viktiga relationer till kollegor, fackliga organisationer och andra intressenter. Sist men inte minst behöver du vårda din relation till dig själv för att fungera bra som chef. 

Mer om relationen till dig själv hittar du på sidan Din arbetsmiljö.

Riktning

Riktningen handlar om verksamhetens utveckling mot mål och vision, och den strategi som ska realiseras för att nå dit.

Mer om verksamhetsutveckling

Resultat

Resultat sammanfattar den del av balansbrädan som handlar om vad verksamheten ska leverera i form av effekt, konkurrenskraft och tillväxt. Investeringar, expansion och löner är delar av resultatet.

Mer om lön

Ram

Området ”ram” representerar allt som har med organisationens struktur att göra. Fördelningen av mandat och ansvar, vilka stöd, resurser och kompetenser som finns och vilka lagar och regler som behöver följas. Ramen påverkas också av hur ditt uppdrag är utformat.

Med Chefskompassen kan du testa hur dina ramar ser ut, och vilka förutsättningar du har att kunna göra ett bra jobb som chef.

Roll

Din roll som chef och ledare finns i mitten av vår balansbräda. Det är du, i din roll, som styr balansbrädan genom var du väljer att lägga din vikt.

En roll är inte något man får, utan något man tar. Gör aktiva val kring hur din roll behöver utformas: Utgå ifrån dina egna drivkrafter och värderingar i kombination med uppdragsdialogen.

Tips om vad en uppdragsdialog kan innehålla

Organisationskonsulten Greger Hjelm uttrycker rolltagning så här:

  • Find: Hitta din förståelse för kontexten och systemet och dra slutsatser för vilken roll du behöver ta.
  • Make: Skapa förutsättningar för att kunna ta den rollen.
  • Take: Ta rollen!

Syftet med chefens balansbräda

Det som utmärker chefers uppdrag är behovet av att se helheten. Dessutom är uppgifterna ofta komplexa och mångfacetterade. Syftet med chefens balansbräda är att ge dig den överblick du kan behöva, och bättre förståelse för hur olika delar i chefsuppdraget hänger ihop och påverkar varandra.

Delarna i balansbrädan är gemensamma nämnare för en mängd olika teorier, definitioner och modeller kring ledarskap. En gemensam utgångspunkt i dessa är att ledarskap innefattar någon form av relation och är ett verktyg för att lösa uppgifter och skapa resultat.

Ett ledarskap utan syfte eller riktning blir verkningslöst, och kan leda till förvirring eller meningslöshet. Ledarskapet utförs aldrig i ett vacuum eller slutet system. Det kräver ramar och strukturer i den organisation eller kontext där det utövas.

Chefscoachning

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap? Anlita våra chefscoacher.