2012-05-02

Underskattar vi psykisk ohälsa?

Ny undersökning om chefers kunskaper, attityder, beteende och beredskap kring psykisk ohälsa i arbetslivet presenteras av Novus och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser i samband med den nationella kampanjen Hjärnkoll.

Psykisk ohälsa är ett större problem än cheferna tror och ligger bakom de flesta sjukskrivningar. Men arbetsgivarnas kunskap om psykiska problem är låg och mer än varannan chef underskattar hur vanlig psykisk ohälsa är i arbetslivet.

I samband med den nationella kampanjen Hjärnkoll, som på regeringens uppdrag ska lyfta frågor om psykisk ohälsa, presenteras en undersökning om chefers kunskaper, attityder och beteende, liksom deras beredskap angående psykisk ohälsa i arbetslivet.

Psykisk ohälsa står för en majoritet av alla långtidssjukskrivningar och är den näst vanligaste orsaken till de korta sjukskrivingarna i Sverige. Men undersökningen visar att mindre än hälften av cheferna, 46 procent, har rutiner för vad man ska göra om de anställda drabbas.

Chefer underskattar också hur vanlig ohälsa är i arbetslivet. Mer än varannan chef med personalansvar tror att 10 procent eller färre av deras anställda kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under sitt yrkesliv. Med tanke på att Socialstyrelsen beräknar att 20 till 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa visar det sig vara en ganska stor underskattning.

– Det förklarar varför så många chefer står dåligt rustade när deras anställda utvecklar psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll.

– Chefer och arbetsgivare gör alldeles för lite för att förebygga den på arbetsplatserna. Samtidigt är chefernas kunskap viktig då en anställd utvecklar psykisk ohälsa och för att man senare ska kunna komma tillbaka till arbetet.

Rutiner och kunskaper

Undersökningen visar också att ju oftare det finns rutiner desto bättre kunskaper har cheferna att hantera den psykisk ohälsan. Ju bättre kunskaper cheferna har desto bättre attityder har man till personer med psykisk ohälsa. De chefer som har anställda med psykisk ohälsa är mer benägna att arbeta med en person med psykiska problem i framtiden. Motsvarande siffra för chefer som inte har anställda med psykisk ohälsa är 62 procent.

Bakom psykisk ohälsa döljer sig många olika diagnoser, allt från ångest, depression, schizofreni, bipolär sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, liksom de som drabbats av utmattningssyndrom. Till följd av sjukdomen får en del svårare att exempelvis hantera stress och sociala relationer eller att planera sin tid.

Undersökningen är gjord av Novus och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser och bygger på svar från 429 chefer med personalansvar. Kampanjen är ett treårigt regeringsuppdrag i syfte att öka allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa.


Margaretha Eldh

Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem