2005-04-27

Allt tuffare för chefer i offentlig sektor

Sju av tio chefer anser att kraven ökat, enligt Ledarnas Chefsbarometer.

Ledarnas Chefsbarometer ger flera signaler om att chefer i den offentliga sektorn upplever en allt hårdare press och ett tuffare arbetsklimat. Bland kvinnorna upplever nästan varannan, 48 procent, att man arbetar för mycket. Sju av tio chefer i offentlig sektor uppger att arbetsgivarens krav ökat. Motsvarande siffra för det privata näringslivet är drygt varannan. Chefer i offentlig sektor har även större medarbetargrupper.

- Den oro som kommuner och landsting känner för hur de ska kunna rekrytera chefer i framtiden är i allra högsta grad befogad, säger Björn Bergman, ordförande i Ledarna.

- Villkoren och förutsättningarna för varje enskild chef att få bedriva ett professionellt ledarskap måste ses över, säger Björn Bergman i en uppmaning till Sveriges Kommuner och Landsting och föreslår tio förutsättningar för ledarskap (se nedan).

Av undersökningen framkommer även att skillnaderna är stora mellan hur kvinnliga och manliga chefer upplever sin situation. Sex av tio kvinnliga chefer inom offentlig sektor uppger att de inte hinner med personalrelaterade uppgifter som till exempel medarbetarsamtal, lönesättning och kompetensutveckling, jämfört med varannan av männen. Bland de kvinnliga cheferna i kommuner uppger så många som varannan att man fått ta hand om medarbetare som blivit utsatta för mobbning av kolleger.

Fakta om Chefsbarometern

Ledarnas Chefsbarometer beskriver den svenska chefen. Undersökningen innehåller frågor om arbetet, karriären, medarbetarna och kraven.

Ledarna har sedan 2002 årligen genomfört Chefsbarometern i samarbete med Temo. Årets undersökning grundas på intervjuer med 1 010 svenska chefer med personalansvar.

Ledarnas tio förutsättningar för ledarskap

 1. Mandat och befogenheter
  Chefer är företrädare för arbetsgivaren och ska se sin roll i ledningssystemen. För att det ska bli tydligt måste arbetsgivaren också leva upp till det och ge dem mandat att fatta beslut. Kalla chefer för chefer, var tydlig och kommunicera uppdraget internt och externt.
 2. Handlingsfrihet att utveckla verksamheten
  Många chefer har idéer om hur de skulle vilja förändra verksamheten för att driva den effektivare. Men ofta saknar de befogenheter för att förändra t ex arbetsorganisationen.
 3. Rimliga personalgrupper
  Ett rimligt antal medarbetare som gör det möjligt att sköta chefsuppdraget på ett professionellt sätt. Att ha tid att genomföra konstruktiva utvecklings- och lönesamtal, att lära känna alla medarbetare och att ha en inblick i den dagliga verksamheten.
 4. Stöd uppifrån
  När en chef blir satt att genomföra stora besparingar eller omorganisationer måste konsekvenserna av uppdraget diskuteras. Vilket stöd finns och vad händer efteråt?
 5. Lön för mödan
  En rimlig lön i förhållande till det ansvar och omfång uppdraget innebär. Kompletterande incitament kan handla om arbetstider, karriärutveckling, personlig utveckling, ledighet etc.
 6. Karriärplanering och karriärväxling
  För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska arbetsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för cheferna i verksamheten. Alternativa karriärvägar och möjligheter att karriärväxla kan vara exempel på det.
 7. Uppdragsbeskrivningar
  Vilka förväntningar finns på chefen? Varje chef bör ha en tydlig uppdragsbeskrivning, ett gemensamt åtagande med chef/ledning, där man är överens om vad som är viktigast i jobbet.
 8. Utvecklingssamtal - anpassade för chefer
  Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska innehållet i chefernas utvecklings- och lönesamtal skilja sig från det man tar upp i medarbetarnas samtal.
 9. Balans mellan arbete och fritid
  En arbetssituation som möjliggör att kombinera chefsuppdrag med andra delar av livet.
 10. Utvärderas utifrån rollen som chef
  Utvärderingen av chefens jobb ska utgå från rollen som chef och ledare som t ex hur chefen utvecklat medarbetarna och verksamheten, genomfört medarbetarsamtal, entusiasmerat och stöttat medarbetare, delegerat ansvar och befogenheter eller hanterat konflikter.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem