2009-12-08

Rätt klimat viktigt för hållbara chefer

Samtidigt som en ny generation ska lockas till 100 000 chefsjobb - inom näringsliv och offentlig sektor - behöver fler erfarna chefer vilja och orka fortsätta leda i den pågående generationsväxlingen. För att klara av chefsförsörjningen krävs en förändring. För att få långsiktigt hållbara chefer är tydlighet kring uppdraget, handlingsfrihet och uppbackning från organisationen viktigare än personlig chefsutveckling. Det visar det treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer.

En hög förändringstakt och en mångfasetterad roll är vardag för många av Sveriges en halv miljon chefer. Erfarna chefer kommer att bli en bristvara på grund av generationsväxlingen.

– Det är först när organisationen har ett chefsvänligt klimat som chefsutveckling skapar hållbara chefer och ger effekt i verksamheten. Det innebär att den högsta ledningen backar upp cheferna och är tydlig kring uppdraget. Det väger tyngre än personlig chefsutveckling, säger Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna och författare till boken Hållbara chefer.

Det treåriga projektet Hållbara chefer där 86 chefer deltagit och som nu avslutats har initierats av Sveriges chefsorganisation Ledarna och drivits av Bliwa Stiftelsen för att få svar på frågan: Hur blir chefer hållbara?

Faktorer som självinsikt, balans mellan arbete och fritid, tydlighet kring ansvar och befogenheter, stöd till chefen och att organisationskulturen är positiv antogs vara viktiga för att skapa hållbara chefer. Resultaten från den vetenskapliga utvärderingen bekräftar nu hypotesen. Men det som är viktigast är alltså organisationens syn på chef- och ledarskap.

Ungefär 100 000 chefer lämnar arbetsmarknaden de närmaste åren som en följd av att 40-talisterna går i pension. Arbetsgivarna ställs nu inför en utmaning att skapa förutsättningar för en ny generation hållbara chefer.

– Att ha hållbara chefer som kan och vill verka som chefer över tid är lönsamt. Det tjänar alla på, säger Annika Elias ordförande i Ledarna.

Dokumentation om projektet finns på:
http://www.bliwastiftelsen.se/Projekt/Hallbara-chefer/Konferensen-Hallbara-chefer/

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem