Kollektivavtal och avtalsnyheter

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare. Avtalen kallas kollektivavtal eftersom de gäller för flera personer – det vill säga ett kollektiv av individer.

This content in English: Collective agreements

Ledarna och avtalen

Idag förhandlar Ledarna på cirka 80 avtalsområden och det innebär att vi är avtalspart på dessa 80 avtal. Vi har även medlemmar på områden där vi inte är direkt avtalspart och på dessa områden bevakar vi avtalsutvecklingen och försöker bli avtalspart.

Logga in som medlem: Mitt kollektivavtal

Behövs kollektivavtal?

Ja, avtalen reglerar och garanterar rättigheter för arbetstagarna. Idag omfattas 90 procent av alla anställda av kollektivavtal, vilket ger konkurrensneutralitet. De anställda garanteras försäkringsskydd, ersättningar, löneavtal med mera. Fördelarna med den svenska modellen är att reglerna får större legitimitet. Det är även lättare att branschanpassa och ändra avtalen; parterna träffar avtal per branschområde och äger därmed frågan. Det befrämjar ansvar och goda relationer mellan parterna. På detta sätt kan kollektivavtalen fungera som ett verktyg.

Allmänna villkor och övriga avtal

Kollektivavtal består av ett antal avtal, varav de allmänna villkoren reglerar allt från anställningens ingående till dess upphörande. Där ryms anställningsformer, arbetstid, semester, sjuklön, övertidsersättning, föräldralön och uppsägningstider med mera. Dessutom kan det finnas avtal om till exempel arbetsmiljö, kompetensutveckling, konkurrensklausuler och uppfinningar.

Det finns också avtal som omfattar stora grupper tjänstemän, som till exempel pensionsavtal, försäkringar och omställningsavtal.

De fackliga organisationerna har satsat på att stärka upp medlemmarnas pension via kollektivavtalen. Denna avtalspension är idag ett nödvändigt komplement till den allmänna pensionen.

En förutsättning för att kollektivavtalet, och avtalspensionen, ska gälla är dock att din arbetsplats har kollektivavtal. Din arbetsgivare är skyldig att skriftligen informera om vilka villkor som är väsentliga för anställningen. Informationen ska lämnas så snart som möjligt, för vissa villkor senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta och för andra senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta.

Ett anställningsavtal innehåller det som du och din arbetsgivare kommit överens om. Förutom hänvisningar till gällande kollektivavtal brukar anställningsavtalet innehålla uppgifter om:

  • Yrkesbenämning eller tjänstetitel
  • Placeringsort
  • Anställningsform
  • När du ska börja
  • Vilken lön som ska gälla (och vilket års löneläge)
  • Hur lång semester du har
  • Eventuella andra löneförmåner

Om du har en anställning som verkställande direktör, vd, gäller bara reglerna om informationsskyldighet i lagen om anställningsskydd. En vd har inte något lagreglerat anställningsskydd och det är därför extra viktigt att upprätta ett anställningsavtal som reglerar vad som gäller vid anställningens upphörande.

Kollektivavtal och rollen som företrädare

Som inloggad företrädare kan du här få information om kollektivavtal kopplat till din roll.

För medlemmar

Ditt kollektivavtal

Om du är medlem hos oss, kan du logga in och hitta ditt kollektivavtal via Mina sidor.