Anställningsavtal för vd

Som vd eller chef i företagsledande ställning omfattas du inte av anställningsskyddet i lagen om anställningsskydd, LAS, och normalt inte heller av kollektivavtal.

Därför är det extra viktigt att du avtalar med din arbetsgivare om till exempel ditt ekonomiska skydd vid uppsägning, och din rätt till pension och försäkringar.

Exempel på hur ett vd-avtal kan se ut hittar du i vår avtalsmall för vd.

Tillträdesdag

Det är viktigt att ange ett tillträdesdatum. Det är inte ovanligt att det går lång tid från det att anställningsavtal skrivs under till att du kan tillträda som vd. En orsak kan vara att du som blivande vd har en uppsägningstid eller en ”karantän” från din tidigare anställning. Om tidpunkten för tillträdet är beroende av en uppsägningstid, bör tidigaste och senaste tidpunkt för tillträdet anges i anställningsavtalet. 

Arbetsuppgifter

För vd i aktiebolag framgår arbetsuppgifterna av aktiebolagslagen. Vd ska sköta den löpande förvaltningen. Om du ska ha andra arbetsuppgifter än som följer av aktiebolagslagen ska du se till att de regleras i anställningsavtalet.

Se till att styrelsen ger dig en arbetsinstruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd och eventuella andra organ i bolaget. Arbetsinstruktionen ska vara skriftlig.

I instruktionen kan styrelsen inskränka eller utöka vd:s befogenheter, det vill säga din rätt att agera inom den löpande förvaltningen.

I arbetsinstruktionen kan det framgå hur vd ska rapportera ekonomisk information till styrelsen och vilket informations- och beslutsunderlag som vd ska ta fram inför styrelsemöten. En del i arbetsinstruktionen är att ange vilka frågor som styrelsen ska avgöra, till exempel olika typer av investeringar och avyttringar, ingående eller uppsägning av olika typer av avtal, upptagande av lån som överstiger ett visst belopp och inledande av rättsprocesser som överstiger ett visst belopp. 

Om bolaget är börsnoterat brukar vd hantera informationsplikten och andra skyldigheter mot den aktuella börsen.

Det är viktigt att ansvaret för eventuella arbetsmiljöuppgifter regleras. Det kan göras genom en hänvisning till en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som bifogas anställningsavtalet.

Läs mer om fördelning av arbetsmiljöuppgifter här

Mer om vd:s ansvar och plikter hittar du här

Anställningsvillkor för vd

Om bolaget har verksamhet på flera orter, är det bra om det framgår av avtalet vilken ort som är din arbetsplats. Arbetsplatsen blir sedan utgångspunkt för din eventuella rätt till traktamente vid tjänsteresor. Eventuella flyttkostnader och ersättning för dubbelt boende ska också stå med i avtalet om det är aktuellt i ditt fall.

Arbetstid

Vd är undantagen reglerna i arbetstidslagen. Normalt brukar man inte ange någon arbetstid i avtalet. Istället brukar det stå att vd inte ska åta sig uppdrag eller engagemang utanför bolaget, för att säkerställa att du ägnar din tid åt dina arbetsuppgifter.

Arbetsmiljölagen gäller dock även för vd. Det innebär att organisationen behöver ge förutsättningar för dig att utföra arbetet utan risker för ohälsa. Krav och resurser i balans är en grundläggande och viktig organisatorisk förutsättning. Om obalans och hög arbetsbelastning varar över en längre tid kan den bli ohälsosam. 

Här kan du läsa mer om chefens arbetsmiljö

Vd:s lön

Vd får vanligtvis ersättning i form av grundlön, rörlig ersättning och övriga förmåner. Hur mycket du som vd ska ha i månadslön går inte att ge ett generellt svar på. Ersättningsnivån beror på bolagets unika förhållanden och förutsättningar.

Lönerevision bör ske en gång per år och alltid regleras i anställningsavtalet. Ingenting hindrar dock att lönerevision sker oftare.

Som medlem i Ledarna har du tillgång till lönestatistik där du kan se vad andra chefer tjänar.

När du förhandlar om din lön, tänk på att den inte bara är ersättning för ditt arbete. Den påverkar också din ersättning vid till exempel sjukdom, pension, arbetslöshet, föräldraledighet och vård av sjukt barn.

Undersök möjligheten att komplettera eller byta delar av din lön mot andra ersättningsformer, som exempelvis ytterligare semesterdagar, tjänstebil eller tjänster i hemmet såsom städning och barnvakt.

Vilka förmåner en vd ska ha rätt till är en fråga om förhandling mellan vd och bolaget. Du måste själv överväga vilka förmåner du är intresserad av och vilka som passar din livssituation och ekonomi. Tänk på att förmåner ska beskattas. Oavsett vilka förmåner ni enas om är det viktigt att ni avtalar skriftligt om det istället för att hänvisa till en policy som arbetsgivaren ensidigt kan ändra. 

Läs mer om bonus och andra löneformer

Ersättning till vd ska framgå i bolagets årsredovisning. Det betyder att din lön kommer att vara offentligt tillgänglig.

Mer om chefers löner hittar du på våra sidor om chefens lön.

Semester

Semesterlagen omfattar även vd och enligt huvudregeln har du rätt till 25 betalda semesterdagar per år. Självklart kan du avtala om fler dagar. Som vd förväntas du ofta vara ständigt tillgänglig, även under semestern. Reglera hur förläggningen av semestern bestäms och vad som händer om du inte har möjlighet att vara ledig och ta ut din semester.

Mer om semester hittar du på sidan om Semesterlagen.

Pension och försäkringar

De viktigaste försäkringarna som du ska reglera i ditt anställningsavtal gäller pension, ersättning vid sjukdom, föräldraledighet, olycksfall, dödsfall och ansvarsförsäkring.

Som vd i ett privat bolag som är bundet av kollektivavtal, kan du anmälas till ITP 1 eller ITP 2, för att som minst få samma pensionsförsäkring som övriga tjänstemän inom bolaget. På Avtalats webbplats finns mer information. Det är dock vanligt att bolaget betalar ytterligare pensionspremier för vd:s räkning.

Om bolaget inte är bundet av kollektivavtal kan du och arbetsgivaren avtala om att du som vd ska ha rätt till pensions-, sjuk- och efterlevandeförmåner till ett värde motsvarande tjänstepensionsavtalet ITP1 tecknat mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Mer information om ITP kan du läsa på Avtalats webbplats. Blir du erbjuden en så kallad 10-taggarlösning bör du läsa mer om det innan du bestämmer dig. På PTK:s webbplats finns mer information om 10-taggarlösning.

Det går att anmäla vd till TGL (livförsäkring) och TFA (arbetsskadeförsäkring) även om bolaget inte har kollektivavtal.

Läs mer om pension och försäkringar här.

Ersättning vid sjukdom

I de flesta kollektivavtal för tjänstemän finns regler om rätt till sjuklön från dag 15 till dag 90. Eftersom du som vd inte per automatik omfattas av kollektivavtalen behöver du avtala om motsvarande skydd om du skulle bli sjuk. Läs mer om det på Avtalats webbplats.

Det kan ligga i bolagets intresse att teckna en sjukvårdsförsäkring som ger dig rätt till vård vid sjukdom eller olycksfall. Då får du snabbt vård och blir inte borta från jobbet längre än nödvändigt.

Läs mer om pension och försäkringar på vår sida om Ersättning vid sjukskrivning.

Föräldralön

Inkomsttaket för föräldrapenningen kan begränsa din ersättning vid föräldraledighet och vård av sjukt barn. Därför är det bra om du kan avtala om rätt till föräldralön. Det är vanligt att föräldralönen uppgår till 90 procent av lönen för upp till ett visst antal dagar.

Ansvarsförsäkring

Eftersom vd kan bli skadeståndsskyldig och personligt betalningsansvarig i vissa situationer, bör bolaget teckna en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen kan ses som en del av ersättningen till vd och som en förutsättning för att bolaget ska kunna rekrytera kompetenta bolagsledningar.

Mer om vd:s betalningsansvar hittar du på sidan Vd:s ansvar och plikter.

Konkurrensklausul

Ofta vill bolaget att vd ska åta sig ett konkurrensförbud i anställningsavtalet. Den begränsar din möjlighet att under en viss tid efter anställningens upphörande, ta annan anställning eller bedriva verksamhet. Eftersom det begränsar din möjlighet att utöva ditt yrke och dra nytta av din kompetens behöver du fundera över om du accepterar konkurrensklausulen och dess villkor. Var noga med att avtala om rätt till ersättning under konkurrensbegränsningen, och se till att den inte sträcker sig för långt i tiden.

Mer om konkurrensklausuler hittar du på sidan Chefens anställningsavtal.

Sekretess

Vd:s lojalitetsplikt och lagen om företagshemligheter kan ge bolaget rätt till skadestånd om vd avslöjar känslig information. Ändå förekommer att bolaget vill inkludera en sekretessbestämmelse i avtalet för att förtydliga vd:s förpliktelser. Därför rekommenderar vi dig att kritiskt granska hur nödvändiga tilläggsbestämmelserna är. 

Uppsägning

Eftersom lagen om anställningsskydd inte gäller för dig som vd, finns inget krav på att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Istället gäller avtalsrättsliga principer om uppsägning av avtal.

Den av er som vill säga upp anställningsavtalet behöver inte ange något skäl för det, och måste bara ta hänsyn till den avtalade uppsägningstiden.

Istället kan du avtala om ett ekonomiskt skydd vid uppsägning, i form av en uppsägningstid och/eller avgångsvederlag. En skälig uppsägningstid för en vd är runt sex månader.

Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta om bolaget vill det. Det vanligaste är att vd blir befriad från sin arbetsplikt. Ni gör upp tillsammans om vad som gäller under tiden du är arbetsbefriad, till exempel om du ska stå till bolaget förfogande eller inte, och vilka arbetsredskap, till exempel telefon, dator och tjänstebil, som du ska ha tillgång till under uppsägningstiden.

Ni kan också avtala om att du som vd har rätt att ta ett annat jobb under uppsägningstiden om du blir arbetsbefriad. Utan en sådan överenskommelse har du inte rätt att ta ett annat jobb under uppsägningstiden. Tänk på att samordna en sådan överenskommelse med eventuell konkurrensklausul.

Hävning av avtalet

En hävning av avtalet innebär att anställningen upphör omedelbart. Du har då ingen rätt till uppsägningstid. Hävning kan göras av skäl som i stort sett motsvarar de som gäller vid avskedande.

Uppsägningslön

Under uppsägningstiden är du anställd och har rätt till lön, oavsett om du är arbetsbefriad eller inte. Normalt har du också rätt till semester, pensionsavsättningar, sjuklön och liknande förmåner.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag kan du bara få om det ingår i ditt avtal, och enligt praxis bara då arbetsgivaren säger upp avtalet. Det kan finnas situationer när det är berättigat med ett avgångsvederlag även när vd säger upp sig, till exempel när vd lämnar sin post på grund av grovt avtalsbrott från bolaget eller när det sker väsentliga ändringar av ägarförhållandet. Om arbetsgivaren häver avtalet på grund av grovt avtalsbrott från din sida, brukar avgångsvederlag enligt praxis inte betalas ut.

Avgångsvederlaget är inte tjänstepensions- eller semesterlönegrundande, om ni inte avtalar om det. Avgångsvederlaget beskattas som lön. Även om ett engångsbelopp beskattas enligt särskilda regler kan det vara en fördel att få hela beloppet utbetalat på en gång så att avtalsrelationen avslutas.

Storleken på avgångsvederlaget bestäms bland annat utifrån uppsägningstidens längd, lön och annan ersättning, anställningstidens längd och den eventuella förekomsten av ett konkurrensförbud. Det är vanligt att avgångsvederlaget motsvarar mellan 6 och 24 månadslöner.

Tvistelösning

Vi på Ledarna förespråkar att en eventuell tvist med anledning av anställningsförhållandet ska lösas med svensk lag och i svensk domstol. Arbetsgivare kan ibland vilja avtala att sådana tvister ska lösas i skiljedomstol. Ledarna kan bevilja rättshjälp för tvister som avgörs i svensk domstol eller skiljenämnd i enlighet med svensk lag.

Om du accepterar en skiljeklausul, är det viktigt att den förpliktigar arbetsgivaren att stå för kostnaderna för skiljeförfarandet, oavsett utgången i målet.

Läs mer om skiljeklausul och tvist på sidan Chefens anställningsavtal.