Uppsägning – personliga skäl

Personliga skäl som skäl för uppsägning är kopplade till medarbetaren som person. Det kan handla om misskötsamhet, svårigheter att samarbeta, arbetsvägran, trakasserier eller illojalitet.

This content in English: Termination of employment on personal grounds

Avgörande för om sakliga skäl finns eller inte, är hur allvarligt brottet mot anställningsavtalet bedöms vara. I bedömningen behöver man bland annat ta hänsyn till arbetsuppgifterna, förtroendeställningen och det ansvar som ingår i tjänsten. Ju högre ställning medarbetaren har, desto högre krav kan arbetsgivaren ställa.

Medarbetaren ska ha fått möjlighet att förändra det beteende som arbetsgivaren inte anser stämmer överens med de krav som finns på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att ha samtal med medarbetaren och förklara att ett fortsatt felaktigt beteende kan leda till uppsägning. Dokumentera vad ni har sagt i samtalet. Om medarbetaren ändå upprepar beteendet, kan det finnas skäl till uppsägning.

Orsaken, eller en av orsakerna, till uppsägningen måste ha inträffat under de senaste två månaderna.

Innan en uppsägning av personliga skäl, behöver arbetsgivaren undersöka möjligheten att omplacera medarbetaren. Mer om omplacering hittar du på sidan om uppsägning – rättigheter och skyldigheter.

Film: Att avsluta en anställning på grund av personliga skäl

Ledarnas Sara Kullgren, tidigare chefsjurist och nuvarande förhandlingschef, om det du behöver veta vid uppsägning av personliga skäl. Begreppet saklig grund har den 1 oktober 2022 ersatts av sakliga skäl.

Arbetsgivarens skyldigheter

Två veckor innan arbetsgivaren kan säga upp en medarbetare med personliga skäl som saklig grund, behöver medarbetaren underrättas. Om hen är ansluten till ett fackförbund, ska arbetsgivaren också:

  • varsla det aktuella fackförbundet minst två veckor i förväg
  • respektera medarbetarens och fackförbundets rätt till överläggning med arbetsgivaren, om den begärs inom en vecka från underrättelsen och varslet
  • invänta eventuell överläggning innan anställningen kan avslutas.

Uppsägningstider

Vid uppsägning av personliga skäl eller vid arbetsbrist har medarbetaren en uppsägningstid innan anställningen upphör. Hur lång uppsägningstid medarbetaren har beror på anställningstiden. Längden framgår av LAS eller det kollektivavtal som medarbetaren omfattas av.

Avskedande

Avskedande är en allvarlig åtgärd som får stora konsekvenser för både arbetsgivaren och medarbetaren, bland annat eftersom ett avskedande innebär att anställningen upphör med omedelbar verkan, utan uppsägningstid.

För att ett avskedande ska vara möjligt måste medarbetaren grovt ha åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren.

Vad som är skäl för avskedande kan vara svårt att avgöra. Skälen är desamma som för ”personliga skäl” i stort, men i allvarligare grad. Det kan handla om upprepad arbetsvägran, grov misskötsamhet, grov illojalitet, upprepad eller längre frånvaro utan giltigt skäl och brottslighet som riktar sig mot arbetsgivaren eller som skett på arbetsplatsen. Orsaken, eller en av orsakerna, till avskedandet måste ha inträffat under de senaste två månaderna.

Arbetsgivaren behöver normalt inte försöka omplacera medarbetaren innan hen avskedas.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren måste:

  • underrätta medarbetaren minst en vecka i förväg
  • varsla medarbetarens eventuella fackförbund minst en vecka i förväg
  • avvakta med avskedandet om medarbetaren eller fackförbund begär överläggning inom en vecka från underrättelse och varsel
  • överlämna ett skriftligt besked om avskedande till medarbetaren när överläggningen är avslutad
  • skriftligt redovisa skälen för avskedandet om medarbetaren eller hens fackförbund begär det.

Avskedandet sker när medarbetaren tar emot det skriftliga beskedet. Om beskedet skickas som ett rekommenderat brev, anses avskedandet ha skett när medarbetaren tar emot det, eller senast tio dagar efter att brevet skickades. Om medarbetaren har semester anses avskedandet ha skett tidigast dagen efter det att semestern slutade.

Ta hjälp inför uppsägning eller avskedande

Det är svårt att bedöma om det finns skäl både för uppsägning av personliga skäl och avskedande. Kontakta er arbetsgivarorganisation eller en annan juridisk rådgivare för att få hjälp och stöd vid beslut och bedömningar.

Vad vet du om uppsägning av personliga skäl?

Testa dina kunskaper om uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande. Klicka på länken för att logga in och starta testet.

Kort om LAS, lagen om anställningsskydd


LAS är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren så som tillåtna anställningsformer, krav på sakliga skäl för uppsägning och längd på uppsägningstider.

LAS gäller för arbetstagare i alla sektorer. För anställda i offentlig sektor gäller dessutom lagen om offentlig anställning, LOA.

För den som har företagsledande eller därmed jämförlig ställning gäller bara bestämmelserna om rätt till information om villkoren i anställningen samt bestämmelserna om rätt till högre sysselsättningsgrad, rätt att ta ytterligare en anställning samt reglerna om skadestånd och preskription.

Läs mer om lagen om anställningsskydd

Företrädare och uppsägning av personliga skäl

Som inloggad företrädare kan du här få vägledning i hur du kan stötta en medlem i samband med uppsägning av personliga skäl.

Om du själv blir uppsagd

Här hittar du mer information om vad du kan tänka på om du som chef själv blir uppsagd. Behöver du mer hjälp och stöd kan du alltid kontakta oss på Ledarna.