Informationsskyldighet

Reglerna om information i medbestämmandelagen, MBL, ger de fackliga organisationerna kunskap om och insyn i arbetsgivarens verksamhet. Sådan information behöver de fackliga organisationerna för att kunna försöka påverka verksamheten och tillvarata de anställdas rättigheter.

Information om vad och till vem?

Informationsskyldigheten innebär två saker: dels att arbetsgivaren på eget initiativ ska informera de fackliga organisationerna, dels att de fackliga organisationerna har rätt att ta del av handlingar.

Arbetsgivaren ska löpande informera facken om verksamhetens utveckling samt om riktlinjerna för personalpolitiken. Informationsskyldigheten gäller mot de arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal ska denne informera samtliga fackliga organisationer som har medlemmar på arbetsplatsen.

Finns det en fackklubb eller en facklig företrädare för någon arbetstagarorganisation hos arbetsgivaren ska arbetsgivaren i första hand informera dem.

När och hur ska informationen lämnas?

Informationen ska lämnas löpande. Det betyder så snart det finns något att informera om, till exempel vid kvartalsrapportering eller budgetuppföljningar.

MBL anger inte några regler om hur informationen ska lämnas, förutom inför förhandlingar om kollektiva uppsägningar på grund av arbetsbrist. Då ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om bland annat skälen till de planerade uppsägningarna och antalet medarbetare som avses bli uppsagda och när uppsägningarna är tänkta att ske.

Rätt att ta del av handlingar

Den fackliga organisationen med kollektivavtal har rätt att granska böcker, räkenskaper och andra handlingar som rör arbetsgivarens verksamhet, i den omfattning som organisationen behöver för att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Handlingar som rör en enskild medarbetare har den fackliga organisationen inte rätt att ta del av.

Det finns andra handlingar som de fackliga organisationerna inte har rätt att ta del av. Det rör sig om handlingar

  • som enligt praxis eller av sedvänja av affärsmässiga skäl är sekretessbelagda, till exempel anbud
  • som rör enskilda medarbetares privata eller medicinska förhållanden, till exempel läkarutlåtanden
  • som innehåller förhandlingstaktiska överväganden
  • som är sekretessbelagda enligt sekretesslagen.

Editionsplikt

Editionsplikt innebär att om en part i en förhandling, det vill säga arbetsgivaren, arbetsgivarorganisationen eller arbetstagarorganisationen, åberopar en viss skriftlig handling ska motparten ha möjlighet att se och ta del av handlingen.

Tystnadsplikt

En part som ska lämna information kan begära förhandlingar om tystnadsplikt. Om parterna vid förhandlingarna kommer överens om att tystnadsplikt ska gälla får informationen som omfattas av tystnadsplikten inte lämnas till andra. Den som företräder en lokal eller central facklig organisation och får sekretessbelagd information får dock föra informationen vidare till styrelsen i den organisation som han eller hon företräder.