Diskriminering i arbetslivet

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen.

This content in English: Discrimination in employment

Som chef har du ett stort ansvar, dels för att ni följer lagar och regler, men också för att du är en förebild. Sättet du agerar på skickar signaler som påverkar hur dina medarbetare beter sig.

Diskrimineringslagen

Ytterst är diskriminering ett lagbrott. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck 
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Olika former av diskriminering

Direkt diskriminering

Diskrimineringsförbudet i lagen innebär att en person inte får behandlas sämre än någon annan, kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna. Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund av hans eller hennes kön.

Indirekt diskriminering

Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel handla om osakliga krav på kroppslängd för att få en viss anställning.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier och andra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna omfattas också av diskrimineringslagen. Båda formerna av trakasserier handlar om att kränka någons värdighet. Det kan röra sig om förlöjliganden och nedvärderande kommentarer, men också om närgångna blickar, ovälkomna komplimanger, anspelningar och tafsande.

Det är alltid den som utsatts för kränkningen som avgör vad som är kränkande. Det är viktigt att den som blir utsatt gör tydligt för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet.

Jobba förebyggande och långsiktigt mot sexuella trakasserier

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska ha en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Det ger personer med funktionsnedsättning rätt att ställa krav på tillgänglighet på jobbet, men också i till exempel butiker och restauranger.

Instruktioner att diskriminera

Diskrimineringsförbudet gäller också att ge order eller instruktioner till någon i en beroendeställning om att diskriminera eller missgynna någon annan.

Det kan till exempel handla om att instruera en rekryteringsfirma om att bara kalla arbetssökande med svenska namn till intervju.

Diskriminering på arbetsplatsen

Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. Arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal omfattas också. Förbudet mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen.

Skyldighet att utreda och agera vid trakasserier

Om du får reda på att någon upplever sig trakasserad på din arbetsplats, är du som chef skyldig att så snabbt som möjligt reda ut vad som har hänt.

Utredningen ska genomföras så snabbt och diskret som möjligt och till exempel svara på vilka personer som är inblandade och om det finns vittnen.

Om du kommer fram till att det har förekommit trakasserier måste du agera och sätta stopp för dessa. I vissa fall räcker det att prata med den person som har trakasserat med en uppmaning om att sluta med sitt beteende. I allvarligare eller upprepade fall kan det krävas mer kraftfulla åtgärder, som en skriftlig erinran, omplacering eller i sista hand uppsägning.

Förbud mot repressalier från arbetsgivaren

Den som har anmält diskriminering eller påtalat att en arbetsgivare bryter mot lagen ska inte kunna straffas för det av sin arbetsgivare.

Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering

Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen systematiskt jobba med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna.

I de nya bestämmelserna som började gälla den 1 januari 2017 innebär det att arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagarna, ska:

 • främja en jämn könsfördelning
 • ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Arbetsgivaren ska också fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden:

 • Arbetsförhållanden.
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.
 • Rekrytering och befordran.
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling.
 • Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Dokumentation

Det finns inte längre något krav på att ha en jämställdhetsplan. Idag ska arbetsgivare med minst 25 anställda dokumentera alla delar av det löpande arbetet med aktiva åtgärder. Dokumentationen ska vara skriftlig.

Läs mer om diskrimineringslagstiftningen på DO.se.

Relaterad lagstiftning

Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren har också skyldighet enligt arbetsmiljölagstiftningen att vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Därutöver ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras.

Läs mer om det hos Arbetsmiljöverket

Missgynnande av föräldralediga

I föräldraledighetslagen finns ett förbud mot att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Det kan handla om att komma i ett sämre läge, eller gå miste om en förbättring eller en förmån.

På riksdagens webbplats kan du läsa om föräldraledighetslagen

Mer om att undvika diskriminering

Läs om hur du undviker diskriminering och arbetar för att främja mångfald och jämställdhet på våra sidor om Mångfald, jämställdhet och inkludering.

Chefscoachning

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap? Anlita våra chefscoacher.

För företrädare

Företrädare och diskriminering

Som inloggad företrädare kan du här få råd och stöd om hur du kan samverka med arbetsgivaren för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.

Om du blir diskriminerad

Det är lika viktigt att du agerar om du själv blir utsatt för diskriminering eller trakasserier, som när det gäller någon annan.