Sexuella trakasserier

Du som chef har ett viktigt ansvar att jobba långsiktigt för att förebygga sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Det är ett strukturellt problem som finns på hela arbetsmarknaden. Exempel på sexuella trakasserier kan vara nypningar, kramar eller kommentarer som anspelar på sexuell samvaro. Även grov sexuell jargong kan utgöra sexuella trakasserier. Det är personen som är utsatt som avgör om det är sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier är så vanligt att om ni inte har några anmälningar på er arbetsplats är sannolikheten stor att problemet ändå finns, men att ingen pratar om det. Det gäller att bryta tystnadskulturen.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier eller diskriminering. Du som arbetsgivare måste alltså ha en beredskap om problem uppstår och du måste agera när det sker.

En arbetsgivare som är passiv, trots kännedom om förekomsten av trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier, kan bli skadeståndsskyldig gentemot en utsatt anställd.

Arbeta med frågor för inkludering och mot trakasserier och diskriminering inom ramen för er verksamhetsutveckling, och behandla det som vilket annat område som helst där ni behöver fylla på med kunskap, göra analyser och ta fram handlingsplaner.

Här följer konkreta tips för hur du som chef kan arbeta med trakasserier och sexuella trakasserier.

Använd case och konkreta situationer

En förutsättning för att våra arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och sexuella trakasserier är att alla vet var gränsen går och vad som är ett oacceptabelt beteende.

 • Skaffa dig kunskap så att du som chef kan identifiera trakasserier och sexuella trakasserier men även tidigt se exkluderande beteenden.
 • Agera som den förebild du är. Det är våra beteenden i vardagen som skapar vår kultur och arbetsmiljö.
 • Diskutera frågan utifrån riktiga situationer och case. De allra flesta kvinnor har någon gång blivit utsatta för trakasserier och exempel kan du hitta bland medarbetare, chefer, vänner och bekanta.

Använd lagstiftningen i ditt arbete

Det finns mycket tydliga krav i diskrimineringslagstiftningen kring arbetsgivarens ansvar. Läs mer om kraven om arbetsgivarens arbete mot sexuella trakasserier hos DO. Ett av kraven är att det ska finnas skriftliga rutiner och riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier.

 • Rutinerna ska vara uppdaterade och tydliga för alla i organisationen – chefer, medarbetare, nyanställda, vikarier och inhyrd personal.
 • Det ska tydligt framgå var gränsen går och vart du vänder dig om du blir utsatt eller uppfattar att någon annan blir utsatt för trakasserier.
 • Ta upp frågan i många olika sammanhang; på introduktioner, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och personalkonferenser, i medarbetarenkäter etcetera. Det visar att du som chef och ni som organisation tycker att frågan är viktig.
 • I rutinerna ska det framgå hur rutinerna efterföljs och blir uppdaterade och vems ansvar det är.

Agera snabbt och visa stöd

Om du får vetskap om att någon blir trakasserad ska du, enligt lag, utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

 • Följ rutinerna som ni tagit fram för hur både du som chef och dina medarbetare ska agera.
 • Agera snabbt och starta direkt en utredning om vad som hänt.
 • Visa stöd för den som är utsatt. Det ger en tydlig signal om att trakasserier inte accepteras på er arbetsplats.

Förebygg, undersök, analysera och åtgärda

Som chef måste du ha kunskap om ditt ansvar. Alla arbetsgivare har ansvar för att undersöka, analysera och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det ska ske i fyra steg som finns definierade hos DO:

 • Undersök om det finns risk för sexuella trakasserier.
 • Analysera orsakerna till de risker som har upptäckts.
 • Åtgärda och genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
 • Följ upp och utvärdera ert arbete.

Fler hjälpmedel och artiklar

Hos Jämställdhetsmyndigheten hittar du material och checklistor för arbetsgivare som möter utsatta.

Prevent har ett webbverktyg för att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I verktyget finns bland annat en checklista som på ett enkelt sätt beskriver vilka rutiner som ska finnas på plats för att skapa en bra arbetsmiljö.

Forskningsrapport hos SNS: Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten

Fakta om sexuella trakasserier


Definition av trakasserier och sexuella trakasserier

Det finns sex former av diskriminering och två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier.

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och är ett beteende som är oönskat. Det är den som är utsatt som avgör vad som är oönskat eller kränkande.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Mer om definitionen finns på DOs webbplats.