Tillgängligt ledarskap och funktionsnedsättningar

En arbetsplats är tillgänglig när alla kan göra sitt jobb och vara delaktiga på ett jämlikt sätt.

Tillgänglighet är en viktig del för en inkluderande arbetsplats.

De allra flesta funktionsnedsättningar är osynliga, till exempel hörselnedsättningar, sjukdomar, adhd eller dyslexi. Du kan utgå från att funktionsnedsättningar finns representerade bland dina medarbetare redan idag.

Tillgänglighet är oftast nödvändigt för några och bra för alla. Du behöver jobba med tillgänglighet dels för att undvika att diskriminera personer med funktionsnedsättningar, dels för att organisationen ska kunna dra nytta av allas kompetens fullt ut oavsett nedsättning eller inte.

Tips på tillgängligt ledarskap

Många kan sig osäkra på hur de ska bemöta någon som har autism, sitter i rullstol, använder sig av teckenspråkstolk eller har någon annan normbrytande funktionalitet. Botemedlet mot osäkerhet är kunskap. Utbilda dig om tillgänglighet och du kommer att öka engagemanget hos många av dina medarbetare.

Här följer några tips på tillgängligt ledarskap.

Nyfikenhet

Oavsett funktionalitet är vi alla människor och vill bli bemötta som individer. Vi är olika, vi tänker och löser saker på olika sätt och vi gillar olika saker. Detsamma gäller för personer med funktionsnedsättning. Lär känna dina medarbetare. Ju större förtroende medarbetare har för dig desto större chans att du får reda på behov och sätt du kan stödja för att ge dina medarbetare de bästa förutsättningarna. Ställ tydliga frågor som ”hur mår du?” och ”hur upplever du din arbetsbelastning?”. Det mesta löser sig med nyfikenhet och ett öppet sinne för personer och lösningar.

Tydlighet

Tydlighet är ofta nödvändigt för några och bra för alla. Ansvarsfördelning och besluts- och arbetsprocesser ska vara tydliga och lätta att förstå. När du ska kalla till möte eller ber någon göra något svara på frågorna: När, var, vem, vad och den viktigaste varför? Då skapar du tydlighet om vad du förväntar dig och vad medarbetare kan förvänta sig av dig. Tydlighet kan vara extra viktigt för personer som har adhd och autism och för personer som är nya på arbetsmarknaden eller nya på svenska språket.

Alla är individer

För en del är arbetsuppgifter väl genomarbetade även om de ibland kan ta längre tid. För andra kan arbetsuppgifter ta mycket kortare tid än genomsnittet, men kan behöva följas av återhämtning. Ta reda på vad din medarbetare behöver för att må som bäst och var så tydlig som möjligt med förväntningar och arbetsuppgifter.

Exempel på tillgänglighetsanpassningar

För att undvika diskriminering behöver ni ta reda på vilka krav som gäller för er i lagen om bristande tillgänglighet. Det kan röra till exempel hörslingor i mötesrum, tekniska hjälpmedel för att kunna använda dator, sänkta trösklar och rullstolsramper med rätt lutning. Funktioner och anpassningar som hjälper personer med funktionsnedsättning underlättar ofta för alla andra på arbetsplatsen också.

Några exempel på anpassningar som underlättar för alla:

  • Information är lättläst och tydlig.
  • Det finns rymliga hissar.
  • Brandlarmen är utformade så de både syns och hörs.
  • Ventilationen fungerar bra och starka dofter undviks.

Ordlista


Följ ordlistan för att agera inkluderande som ledare

Du som ledare behöver ha koll på vilka ord du använder för att beskriva andra. Dels påverkar det hur du ser på andra, dels utmanar du normer genom att vara medveten. Varje individ har rätt att identifiera och beskriva sig själv som hen vill.

Funktionsnedsättning

Är något en person har. Funktionsnedsättningar kan vara synliga, men de allra flesta är osynliga. Det kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning är något som en person har, inte något som hen är, och det kan variera under livets gång. Ungefär 30 procent av Sveriges befolkning har en funktionsnedsättning, varav 16 procent är i arbetsför ålder.

Funktionshinder

Uppkommer när omgivningen inte är tillgänglig och blir till hinder. En person med funktionsnedsättning är inte ett hinder. Trösklar eller otillgängliga webbsidor är exempel på funktionshinder.

Funktionsvariation

Kan användas för att beskriva att alla människor har olika variationer och styrkor. Ett annan användning av ordet är att det representerar människor som har en neuropsykiatrisk diagnos, till exempel adhd och autism. Ersätt inte ordet funktionsnedsättning med funktionsvariation. Det riskerar att förminska den diskriminering och exkludering som personer med funktionsnedsättning upplever.

Funkisnormen

Handlar om att alla människor förväntas vara helt utan funktionsnedsättning. Samhället och organisationer är många gånger anpassade efter den normen. Funkisnormen kan till exempel visa sig i frågan: ”Hör alla om jag pratar högt utan mikrofon?”

Handikapp

Används inte längre om människor, enbart i golf.