Inkluderande ledarskap

Att jobba för mångfald i organisationen handlar till att börja med om att motverka diskriminering och ge alla lika möjligheter och rättigheter.

Så skapar du en inkluderande kultur

För att ta tillvara fördelarna med mångfald i arbetslivet, behövs också ett inkluderande ledarskap. Inkludering handlar om att värdera och ta vara på olika perspektiv.

Som chef är du drivande i den långsiktiga förändringen. Du sätter agendan genom att visa i både ord och handling vad som är viktigt. Det finns fem områden som är extra viktiga för ett inkluderande ledarskap. De hänger samman och påverkar varandra.

1. Självinsikt

Vi bär alla på fördomar och förutfattade meningar som präglar våra möten med andra människor. En del normer om hur vi beter oss kan vara positiva och andra förväntningar kan vara exkluderande. Genom att bli medveten och utmana dina egna fördomar kan du utmana normerna. Utgå ifrån att det finns perspektiv som du inte ser – ditt eget synsätt är bara ett av många.

2. Agerande

Ditt agerande påverkar arbetskulturen starkt. Du har stor möjlighet att verka för inkludering och sätta stopp för utanförskap och diskriminering. Tips på hur du kan agera som inkluderande ledare.

  • Ta ansvar för att alla inkluderas i din grupp eller enhet. Ett inkluderande beteende i organisationen minskar risken för trakasserier och diskriminering.
  • Uppmuntra alla som vill komma till tals under ett möte och lyssna aktivt.
  • Fråga medarbetare hur de mår och lyssna genuint och respektera känslorna. En arbetsgrupp som känner varandra skapar trygghet. Det i sin tur frigör kreativitet och en ledare som känner sina medarbetare har lättare att få förtroende om någon upplever sig kränkt eller utanför.
  • Tänk på språket. Säkerställ att ni inte använder en jargong som kan uppfattas som exkluderande eller kränkande. Lär dig om trakasserier och härskartekniker samt hur du kan säga ifrån på ett sätt som stärker individer och arbetsgrupp.
  • Säkerställ att processer för till exempel lönesättning, rekrytering och karriärmöjligheter är jämlika.
  • Gå gärna en kurs i inkluderande ledarskap för att lära dig mer om hur du kan agera som en inkluderande ledare. Exempelvis Mitt liv har utbildat chefer inom många olika sektorer.
3. Ditt syfte

För att stå trygg och för att fortsätta utveckla ditt inkluderande ledarskap i längden är ditt eget syfte viktigt. Reflektera kring varför inkludering är viktigt för dig personligen. Med ett tydligt eget syfte blir det lättare att stå stadigt om det skulle uppstå utmanande situationer.

4. Nyfiket och öppet förhållningssätt

Genom att välja att vara nyfiken i stället för att döma kan du öppna upp och utmana normer. Sätt att vara nyfiken på är till exempel att:

  • Leda genom att lyssna.
  • Lämna plats åt den du pratar med, och lyssna med intentionen att verkligen förstå.
  • Be dina medarbetare om deras idéer.
  • Be dina medarbetare om återkoppling på ditt ledarskap, framför allt på vad du kan förbättra.
5. Kulturell intelligens

Hur vi kommunicerar och ser på ledarskap beror mycket på var i världen vi växte upp. I Sverige finns till exempel uttrycket ”min dörr står alltid öppen”. Vad betyder det om du har vuxit upp i en kultur av mer hierarkiskt ledarskap? Eller hur tydlig ska feedback vara? Lär dig om hur kultur påverkar hur vi kommunicerar. Det hjälper dig att förstå dig själv och medarbetare som har en annan kulturell bakgrund. Kom bara ihåg att alla är individer och kanske bryter normer även i sin ursprungskultur

Fler grunder

Inkluderande ledarskap innehåller också kompetens om ledarskap för att främja jämställdhet, tillgänglighet, åldersmedvetenhet och HBTQI+. Lär dig gärna om de andra diskrimineringsgrunderna också: etnicitet och religion.

Arbetsplats för alla

Att skapa en arbetsplats som tar hänsyn till medarbetarnas behov är en del av den inkluderande organisationen. Det handlar inte bara om att anpassa den fysiska arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättningar. Det handlar också om att se till att alla kan se, höra och förstå information som presenteras på till exempel möten och konferenser.

Du kan läsa mer om det på vår sida Tillgänglighet och funktionsnedsättning.

Mer om inkludering