Mångfald och inkludering – därför är det viktigt

Med mångfald, jämställdhet och inkludering på jobbet tar ni vara på kompetens och ökar möjligheterna till innovation och tillväxt. Dessutom är ni enligt lag skyldiga att arbeta förebyggande och undvika diskriminering.

Vad är mångfald?

Det finns olika beskrivningar av vad mångfald är. På Ledarna väljer vi att utgå från att mångfald är allt som gör en människa unik i gruppen. Det kan vara de sju diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Erfarenheter som till exempel språkkunskaper, kulturell kompetens, utbildningar och arbetslivserfarenhet är också en del av mångfaldsbegreppet.

Vad är inkludering?

Inkludering handlar om att uppskatta medarbetarnas kompetens och personlighet, uppmuntra individers unika perspektiv samt skapa en känsla av tillhörighet i arbetsgruppen och företaget där alla värdesätts för den hen är. Det innebär att ta vara på och värdera olika perspektiv och kompetens.

Vad är utanförskap?

Utanförskap är motsatsen till inkludering och innebär att känna sig ensam och utanför gruppen. Det kan leda till diskriminering och att människor inte vågar vara sig själva på jobbet. Till exempel döljer cirka hälften av alla homo- och bisexuella sin läggning på jobbet enligt undersökningar gjorda av SCB under 2020 och 2021.

Fördelarna med mångfald och inkludering i arbetslivet

Det finns tydliga bevis för att mångfald och inkludering, med rätt förutsättningar och ledarskap, leder till mer högpresterande grupper. Flera faktorer bidrar till det:

 • Kompetensförsörjning. Inkluderande rekryteringsprocesser lockar talanger och gör organisationer mer attraktiva. Läs mer på BCG:s webbplats: Finding the value in diversity: Diversity and inclusion isn’t just a fix
 • Innovation. Mångfald och inkluderande ledarskap främjar implementeringen av nya idéer med 75 procent. Läs mer: Diversity’s positive impact on
  innovation and outcomes
 • Bättre beslut. Heterogena grupper når snabbare och mer träffsäkra beslut än homogena grupper. Läs McKinseys rapportserie: Diversity and inclusion
 • Bättre välmående och mindre stress. Du som ledare har en stor möjlighet att lyfta dina medarbetare genom att lära dig mer om inkludering. Till exempel har personer med funktionsnedsättning större risk att inte känna sig inkluderade och att bli diskriminerade. I tillgängliga och inkluderande organisationer ökar engagemang och självförtroende med 1,5 gång och viljan att göra karriär med 3,2 gånger för personer med funktionsnedsättning. Läs Accentures rapport: Enabling change
 • Trovärdighet. Medvetet mångfaldsarbete ökar organisationens trovärdighet gentemot kunder, användare och omvärlden. Läs mer hos Catalyst: Why diversity and inclusion matter

Tillsammans leder faktorerna till högre hållbarhet, ökad tillväxt och förbättrad ekonomi.

Som chef kan du jobba med mångfald och inkludering på olika nivåer. Vissa delar måste du göra för att lagen kräver det, andra delar kan du jobba med för att du vill ta vara på fördelarna med mångfald på arbetsplatsen.

På vår sida ommångfald i arbetslivetfår du praktiska råd, både om vad du kan tänka på för att främja och dra nytta av mångfald på din arbetsplats och vad du är skyldig att göra enligt diskrimineringslagen.

Mer om Diskriminering i arbetslivet

Utmärkande för organisationer som lyckas med mångfald och inkludering

Detaljer och utförande kan skilja sig åt mellan organisationer då samma lösningar inte passar för alla. Men forskning och erfarenhet visar att några punkter är gemensamma för de organisationer som lyckas bäst med mångfald och inkludering:

 • Mångfalds- och inkluderingsstrategi. Tydliga mål kopplade till affärsplan och affärsstrategi som integreras i vardagen.
 • Verksamheten. Inkluderande processer med praktiska initiativ och aktiviteter kopplade till målen​. Eftersom jämställdhet skapas där besluten fattas, resurser fördelas och normer definieras, behöver jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Ett exempel är en inkluderande rekryteringsprocess för att nå talanger och inte missa någon på grund av fördomar och bias. Andra exempel är ett jämlikt belöningssystem och att intern kommunikation är inkluderande.
 • Ledarskap. Chefer och ledare behöver kunskap och verktyg​. Det du som chef säger och gör avgör i hög grad hur mycket en medarbetare känner sig inkluderad. Ledare sätter ramarna för inkludering och agerar förebild.
 • Inkluderande beteende. Allt som sker i grupp och mellan två medarbetare, till exempel under möten, samarbeten och vid kaffeautomaten.
 • Marknad. Både för bättre kundförståelse och för att säkerställa att leverantörer når upp till godkända nivåer av mångfald och inkludering.
 • Förändring. Genom att mäta mångfald och inkludering får du insikter om vilka områden som behöver förbättras och kan följa utvecklingen kopplat till målen i strategin. Ta hjälp av Mitt livs inkluderingsmätning, framtagen med forskare och gratis att ladda ned.

Chefers syn på mångfald och inkludering

Läs om chefers syn på mångfald och inkludering i rapporten Svenska företag ökar takten i mångfaldsarbetet – men hindras av vanlig paradox

Jämställda processer, kultur och arbetsmiljö och antidiskriminering samverkar för en inkluderande organisation.

Opinion

Så tycker Ledarna

Vi på Ledarna driver opinion i samhällsfrågor som är viktiga för våra medlemmar. Det handlar till exempel om lön, chefsvillkor, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

Läs om vår identitet som samhällspolitisk aktör i skriften Ledarskapets värde.