Lönekartläggning

Det finns många olika sätt att arbeta med jämställdhet inom organisationen. Lönekartläggning är ett verktyg för att säkra jämställda löner.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare göra en kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika och likvärdiga arbeten. Kartläggningen görs för att upptäcka om det finns skillnader i lön som grundar sig i kön, och därmed är osakliga.

Om det finns en hr-funktion på din arbetsplats, är det oftast den som ser till att kartläggningen genomförs. Som chef har du en viktig uppgift i att reflektera kring jämställdhet på din arbetsplats, och att agera om det finns möjliga osakliga löneskillnader. Det är också upp till dig och din organisation att använda resultatet av kartläggningen för att säkra att ni följer lagen samt upprätthåller en professionell och kvalitetssäkrad lönesättningsprocess.

Så gör du en lönekartläggning

Hos Diskrimineringsombudsmannen hittar du detaljerad information om hur du genomför lönekartläggningen och vad den ska innehålla. Diskrimineringsombudsmannens e-utbildning går igenom hur du kan arbeta med lönekartläggning och analys av löneskillnader tillsammans med dina medarbetare.

Kortfattat handlar det om att lönekartläggningen ska innehålla följande delar:

  • Bestämmelser och praxis om löner.
  • Löneskillnader vid lika arbete.
  • Löneskillnader vid likvärdigt arbete.
  • Kvinnodominerat arbete och arbete som inte är kvinnodominerat.
  • Högre värderat och lägre lönesatt kvinnodominerat arbete.

Dokumentation för jämställda löner

Lönekartläggningen genomförs varje år och arbetsgivare med tio eller fler anställda ska dokumentera processen.

I arbetsgivarens dokumentation redovisas hur arbetet med lönekartläggningen har gått till, de eventuella löner som behöver rättas till och andra lämpliga åtgärder för att justera och förhindra löneskillnader som har samband med kön. Läs mer i Diskrimineringslagens kapitel Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning.

Arbetet med lönekartläggning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. På sidan Praktiskt jämställdhetsarbete läser du mer om hur du som chef kan ha en positiv inverkan på jämställdheten i din organisation.

Partsgemensamma skrifter om lönekartläggning

Som ett stöd för dig som ska göra en lönekartläggning har Ledarna tillsammans med arbetsgivarorganisationer i olika branscher på arbetsmarknaden tagit fram vägledande skrifter i ämnet. Du använder dem som ett komplement till diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannens råd.