Vad jämställdhet är

Jämställdhet i arbetslivet betyder att alla kan och får arbeta och uppnå sin fulla potential utan att hindras av begränsande normer, föreställningar eller traditioner kopplat till kön.

Det är inte bara vilket kön du har som avgör om du ingår i normen. Vita kvinnor utan funktionsnedsättning är mer priviligierade än män som har mörk hud och bryter på svenska.

Som chef har du makten att påverka jämställdheten på din arbetsplats. Ett första steg kan vara att utvidga begreppet kön från att inkludera bara kvinnor och män, till att inkludera ickebinära i jämställdhetsarbetet. Ickebinär kallar sig den som identifierar sig mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna och man. Ordet ickebinär betyder olika saker för olika personer.

Hur det ser ut med jämställdheten i Sverige idag kan du läsa i Statistiska Centralbyråns jämställdhetsstatistik.

Så kan du påverka jämställdheten

Det finns många sätt för dig som chef att bidra till jämställdhet. Både på arbetsplatsen och utanför. Hitta ett tillvägagångssätt som passar dig och din verksamhet. På vår sida om praktiskt jämställdhetsarbete får du konkreta tips om hur du kan sätta igång direkt.

I ditt uppdrag som chef behöver du förhålla dig till vad diskriminerings- och arbetsmiljölagen kräver. Utöver det kan du också jobba med jämställda processer och en inkluderande kultur i organisationen eller arbetsgruppen och nå fördelarna med jämställdhet, mångfald och inkludering. Läs mer om det inkluderande ledarskapet på vår sida Mångfald i arbetslivet.

Skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet


Medan jämställdhet handlar specifikt om kön handlar jämlikhet i arbetslivet om lika möjligheter och behandling för alla oavsett identitet, till exempel kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det innebär att alla ska ha samma rättigheter till anställning, befordran, likvärdig ersättning och utbildning. Begreppet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Jämställdhet som hållbarhetsfråga

Jämställdhet är en del av den hållbara utvecklingen. Mer om det hittar du på vår sida om hållbarhetsfrågor.