Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, förkortat SAM, ger dig riktlinjer och verktyg för hur du som chef ska jobba med arbetsmiljöfrågor i vardagen.

This content in English: Systematic work environment management

Systematiskt arbetsmiljöarbete syftar till att arbetsgivare ska arbeta förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa.

SAM ger arbetsgivare möjlighet att

  • upptäcka och åtgärda risker i tid
  • främja goda arbetsförhållanden, motverka stress och förebygga onödiga sjukskrivningar
  • bidra till bättre ekonomi i organisationen genom goda arbetsförhållanden
  • skapa ordning och reda i organisationen
  • främja trivsel, engagemang och goda prestationer.

I rollen som arbetsgivare ska du ge skyddsombud och arbetstagare möjlighet att medverka vid alla delar av arbetet med SAM.

De olika stegen i SAM

De fyra olika stegen i SAM är: undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp.

Hjul som illustrerar det ständigt pågående arbetsmiljöarbetet. Undersök, riskbedöm, åtgärda, följ upp.

1. Undersök arbetsmiljön

Gör en kontinuerlig kartläggning av risker – såväl fysiska som psykosociala. Ta reda på vilka av reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller för er verksamhet. Undersökning och kartläggning kan göras med hjälp av skyddsrond, medarbetarenkäter, utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar.

2. Bedöm risker

Utifrån undersökningen ska arbetsgivaren göra en skriftlig bedömning av vilka risker som finns och om de är allvarliga. Samma sak gäller inför ändringar av verksamheten. Bedömningen ska avgöra om någon i personalen, både anställda och inhyrda, riskerar att drabbas av ohälsa eller olycksfall på jobbet.

Det är viktigt att du som chef har kunskap om de fysiska, organisatoriska och sociala faktorernas påverkan, så att du kan göra korrekta riskbedömningar. Se till att du får utbildning om du behöver det.

3. Genomför åtgärder

Åtgärda riskerna direkt eller lägg in dem i en handlingsplan. Av planen ska framgå vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när åtgärden ska vara genomförd. Prioriteringen avgörs av hur allvarliga de olika riskerna bedöms vara.

När riskerna är allvarliga och inte kan undvikas, ska det finnas skriftliga instruktioner om hur arbetet ska utföras.

4. Följ upp

Följ kontinuerligt upp vilka åtgärder som genomförts och vilka effekter de har haft. Om åtgärderna inte varit tillräckliga, behöver de kompletteras.

Få rutin på arbetsmiljöarbetet

För att systematisera och integrera arbetsmiljöarbetet behöver ni skapa rutiner för det. Se till att ni rutinmässigt fångar upp arbetsmiljöaspekter i alla olika aktiviteter. 

Efter det fjärde steget börjar arbetet om på steg ett igen, och pågår kontinuerligt hela tiden i takt med att förutsättningar förändras och nya risker upptäcks.

Skriftlig dokumentation

Arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska skriftligen dokumenteras på alla företag som har tio anställda eller fler. Hos Prevent och Suntarbetsliv finns verktyg som ni kan använda er av.