Ditt arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren, i praktiken den högsta ledningen, ansvarar för arbetsmiljön på jobbet. Ledningen har sällan tillräcklig kontroll över hur arbetet utförs i de olika delarna av organisationen, och fördelar därför det praktiska arbetsmiljöarbetet till chefer som är närmare verksamheten.

This content in English: Your responsibility for the work environment

Även om arbetsuppgifter som har med arbetsmiljöansvaret att göra fördelas (delegeras) till chefer i organisationen, ligger det yttersta ansvaret för arbetsmiljön fortfarande hos högsta ledningen.

Arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare har en god arbetsmiljö och kan göra sitt jobb utan risk för olycksfall och ohälsa. De grundläggande reglerna om hur arbetsmiljöarbetet ska göras finns i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

Bli en ännu bättre chef. Ansök om medlemskap.

Medarbetares ansvar

Även medarbetarna har ett visst arbetsmiljöansvar. Det kan handla om att följa instruktioner och använda skyddsutrustning.

Arbetsmiljöombudets ansvar

Skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som det också kallas, har inte något arbetsmiljöansvar, utan ska kontrollera och samverka kring arbetsmiljön för arbetstagarnas räkning.

Som anställd kan man vända sig till arbetsmiljöombudet med frågor och förslag som rör arbetsmiljön. Det kan handla om både den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Då kan arbetsmiljöombudet ta upp frågan i samverkan.

Läs mer på vår sida om Arbetsmiljöombud.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till dig som chef

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter kan ske muntligt eller skriftligt men ingår också till viss del som en självklar uppgift i chefsrollen. Fördelningen måste vara skriftlig om ni är minst tio anställda, men vi rekommenderar en skriftlig fördelning oavsett antal anställda. Se till att du har den kompetens, de befogenheter och de resurser som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna enligt arbetsmiljölagens krav.

En skriftlig fördelning gör det tydligt för alla vem som gör vad.

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter bör innehålla:     

 • från vem, och till vem, som uppgifterna delegeras
 • en definition av ansvars- och verksamhetsområdet
 • en beskrivning av de arbetsmiljöuppgifter som fördelas
 • eventuell möjlighet att fördela uppgifterna vidare
 • befogenheter och resurser
 • datum och underskrift av chef och underställd
 • beskrivning av hur ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna kan returneras (se Returnering av ansvaret).

Konsekvenser och straffansvar

Om någon skulle drabbas av ohälsa eller olycksfall på grund av att du inte sköter dina arbetsmiljöuppgifter, kan det i värsta fall leda till böter eller fängelse. 

Det är sällan själva handlingen som är föremål för åtal utan snarare underlåtelse av handling, alltså att man inte har åtgärdat risker eller varit oaktsam. Frågan om vem som har det straffrättsliga ansvaret avgörs av olika faktorer som tar sikte på om den ansvariga chefen har haft praktiska möjligheter att utöva sitt ansvar. Detta avgörs endast och slutligen av domstol. 

Returnering av uppgifter

I princip ingår arbetsmiljöuppgifter i ditt uppdrag som chef, och att neka dem innebär att du inte kan utföra chefsuppdraget fullt ut.

Om du känner att du inte har förutsättningar att utföra dina arbetsmiljöuppgifter, ska du skriftligen påtala det. Det kallas för att returnera, och kan till exempel handla om att du:

 • upplever att du inte har rätt kompetens för arbetsmiljöuppgiften
 • inte har fått utbildning i arbetsmiljöfrågor
 • inte får personella och ekonomiska resurser för att kunna ta ansvaret
 • inte har den självständiga ställning som krävs för att du ska kunna fatta egna beslut i arbetsmiljöfrågor.

En skriftlig returnering syftar till att korrigera brister och göra arbetsgivaren medveten om vilka förutsättningar som saknas för att du ska kunna fullgöra dina arbetsmiljöuppgifter. 

Flera ansvariga arbetsgivare

Ansvaret för arbetsmiljön kan delas av flera arbetsgivare.

Den som hyr ut arbetskraft har till exempel ansvar för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet såsom rehabilitering och utbildning när det gäller den uthyrda personalen.

Den som hyr in personal ska se till att arbetsmiljön och utrustningen inte innebär några risker för dem som jobbar på arbetsplatsen, oavsett om de är inhyrda eller anställda.

Om anställda till flera arbetsgivare arbetar på en och samma arbetsplats, till exempel på en byggarbetsplats, gäller särskilda regler för samordning av arbetsmiljöansvaret. Ta reda på vad som gäller för din verksamhet.

Läs mer på andra webbplatser

Du hittar mer information om arbetsmiljö och ditt ansvar som chef på:

Arbetsmiljöverket

Prevent (fackförbund och arbetsgivare i samverkan)

Sunt arbetsliv (för kommun och region)

För företrädare

Arbetsmiljöansvar och rollen som företrädare

Som inloggad företrädare kan du här få särskilda råd kring arbetsmiljöansvar.