Klargör ditt arbetsmiljöansvar

Klargör uppgiften

 • Hur ser organisationens arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljörutiner ut?
 • Vem/vilka samverkar arbetsgivaren med i arbetsmiljöfrågor, exempelvis skyddskommitté, företagshälsovård?
 • Hur undersöker arbetsgivaren arbetsförhållandena, de fysiska och de psykosociala?
 • Vilka uppgifter har du ansvar för när det gäller den fysiska respektive psykosociala arbetsmiljön?
 • Över vilken verksamhet och/eller organisatorisk del av organisationen sträcker sig ditt ansvar?

Arbetsgivarens förväntningar

 • Vilka övergripande mål har din arbetsgivare med sitt arbetsmiljöarbete?
 • Framgångsfaktorer – vad anser din arbetsgivare att arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde ska kännetecknas av?
 • Hur och med vem förväntas du samverka inom arbetsmiljöområdet?
 • Vilka förbättringsområden inom arbetsmiljön, anser din arbetsgivare, finns inom ditt ansvarsområde?

Mitt uppdrag

 • Vilka behov och förbättringsmöjligheter ser jag?
 • Vad kan jag bidra med?
 • Hur vill jag göra det?

Mina förutsättningar

 • Hur ser mina förutsättningar ut för att klara uppdraget?
 • Mandat, befogenheter och handlingsutrymme.
 • Relationer och kontaktvägar till närmaste chef och övriga i verksamheten.
 • Resurser, tid, ekonomi, personal.
 • Specialiststöd externt/internt vid behov, exempelvis företagshälsovård, personalavdelning.

Uppföljning och utvärdering

 • Behov av kompetensutveckling.