Tillbud och arbetsplatsolycka

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor och tillbud som sker på arbetsplatsen. Tillbud är mer eller mindre allvarliga händelser som skulle kunna ha lett till ohälsa eller olycksfall.

Tillbud brukar delas in i tre grupper: allvarliga, mindre allvarliga och verksamhetsspecifika.

Allvarliga tillbud är sådant som skulle kunna leda till olycksfall eller allvarlig ohälsa. Det kan handla om att en byggnadsställning rasar när ingen är i närheten av den eller att en medarbetare reagerat starkt på stress.

Ett mindre allvarligt tillbud kan vara att någon halkar på jobbet.

Verksamhetsspecifika tillbud är direkt knutna till den verksamhet som bedrivs. Vissa yrkesgrupper är till exempel oftare än andra utsatta för hot. Detta ska alltid utredas och det är viktigt att det inte accepteras som en del av vardagen.

Till olycksfall räknas svårare personskador och dödsfall, men också om det uppstått allvarlig fara för liv och hälsa.

För att ett olycksfall ska räknas som en arbetsskada krävs att det finns ett klarlagt samband med arbetet eller arbetsförhållandena.

Läs mer på vår sida om arbetsskada

Utredning och anmälan

Olycksfall och allvarliga tillbud på jobbet ska utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan via deras gemensamma anmälningsformulär.

Formuläret kan också fungera som ett stöd i den interna utredningen av vad som har hänt.

Dokumentera och fotografera olycksplatsen och skriv ner vad personer runt omkring har uppfattat av händelsen. Var noga med detaljerna.

Arbetsmiljöverket kan också göra en utredning. Den kan följas av att:

  • de gör en inspektion och skickar ett inspektionsmeddelande som påtalar brister och uppmanar till åtgärder inom en viss tid
  • de gör ett föreläggande med krav på åtgärder som kan förenas med ett vite
  • de utfärdar ett förbud, förenat med vite, tills åtgärder är vidtagna.

Kartlägg orsakerna och åtgärda

För att förhindra att liknande tillbud eller olycka händer igen, är det viktigt att reda ut vad som låg bakom händelsen. Bakom ”den mänskliga faktorn” kan till exempel finnas stress eller bristfälliga instruktioner.

Åtgärda bristerna direkt eller lägg in dem i en handlingsplan. Följ upp och utvärdera åtgärderna.

Stöd från Ledarna

Om du som medlem i Ledarna blir föremål för utredning i samband med en arbetsplatsolycka, ska du så snabbt som möjligt ta kontakt med oss.