Arbetsskada

Om du råkar ut för en skada på jobbet, alternativt när du är på väg dit eller hem, kan du ha rätt till ersättning. Du kan till exempel få ersättning för förlorad inkomst och för kostnader som skadan har orsakat. Om arbetsskadan skulle leda till dödsfall kan din familj få ersättning.

Viss ersättning har du rätt till enligt Socialförsäkringsbalken (kap. 38–42), och annan ersättning har du genom din anställning om du omfattas av en försäkring genom ditt kollektivavtal. Mer om vad som gäller för olika kollektivavtal hittar du längre ner på sidan.

Den försäkring som kan ge ersättning enligt Socialförsäkringsbalken omfattar alla arbetstagare och finansieras genom arbetsgivaravgifter. Den kan ge ersättning för:

  • livränta, ersättning för inkomstförlust för varaktig nedsättning av arbetsförmågan upp till 35 813 kronor per månad för 2024
  • offentlig tandvård
  • särskilda hjälpmedel
  • sjukvård utomlands
  • ersättning för minst 2 karensdagar (särskild arbetsskadeersättning)
  • begravningshjälp (30 procent av prisbasbeloppet, 57 300 kronor för 2024)
  • livränta till efterlevande (barn-, änke- eller omställningspension).

Vad en arbetsskada är

Begreppet arbetsskada används både i lagen och kollektivavtalen. Förutom det öppna arbetsskadebegreppet använder vi i Sverige även den så kallade ILO-förteckningen över yrkessjukdomar. Man kan skilja på fyra olika typer av arbetsskador:

Olycksfall i arbetet   

Ett olycksfall definieras som en plötslig, oväntad, utifrån kommande händelse. För att räknas som olycksfall i arbetet ska olyckan ha inträffat på en plats där arbetsgivaren anvisat att arbete ska utföras alternativt under en tjänsteresa eller en utbildning.

Färdolycksfall

Till färdolycksfall räknas en olyckshändelse som inträffar på den vanliga, direkta färdvägen till eller från jobbet inklusive eventuella omvägar som beror på samåkning eller hämtning och lämning av barn. Om ett olycksfall inträffar under en tjänsteresa, räknas det som ett olycksfall i arbetet. Du kan inte få ersättning via de kollektivavtalade försäkringarna om skadan täcks av trafikförsäkringen.

Arbetssjukdomar

Om du blir sjuk på grund av att du har blivit utsatt för skadlig inverkan i arbetet, räknas det som en arbetssjukdom. En skadlig inverkan kan till exempel vara tunga lyft, buller, vibrationer, dålig arbetsställning, farliga ämnen, stress och alltför hög arbetsbelastning. Symptomen behöver inte uppstå direkt, utan kan visa sig först efter flera år.

Smitta

Om du blir sjuk efter att ha blivit smittad när du jobbat i laboratorium, räknas det också som en arbetsskada. Om du blir smittad genom att hantera eller ta hand om smittbärande människor, djur eller material kan det räknas som arbetsskada.

Mer om vilka smittor det kan handla om kan du läsa om hos AFA Försäkring.

Anmäla arbetsskada

Om du råkat ut för en arbetsskada ska du börja med att informera din arbetsgivare.

Oavsett om arbetsgivaren delar din uppfattning om vad som hänt, är denne skyldig att anmäla din arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, vilket görs via anmalarbetsskada.se. Ta hjälp av ett skyddsombud om det finns på din arbetsplats.

Eftersom det ligger i ditt intresse att arbetsgivaren verkligen anmäler, är det viktigt att du kontrollerar att det görs. Om du är osäker rekommenderar vi dig att göra en egen anmälan, så vet du säkert att den kommer in till Försäkringskassan.

Du behöver också själv anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring, som administrerar den arbetsskadeförsäkring du har genom ditt kollektivavtal, eller som din arbetsgivare har tecknat. Anmäl skadan även om du inte upplever några besvär direkt. Besvär och symptom kan komma i ett senare skede.

Det är varken du eller din arbetsgivare som avgör om det är en arbetsskada i lagens mening. Det ansvaret ligger bland annat på Försäkringskassan.

Bifoga underlag till anmälningarna som kan hjälpa dig att få skadan godkänd som arbetsskada. Det viktigaste av allt är den medicinska dokumentationen, som detaljerade journalanteckningar. Se till att snabbt få remiss till en specialist, som kan dokumentera dina skador. Här hittar du en lista över exempel på andra bra underlag.

Anmälan ska också användas av arbetsgivare och skyddsombud som underlag, för att utreda vad som hänt och undvika liknande händelser i framtiden.

Detta händer sedan

Försäkringskassan skickar en bekräftelse till dig. Om du sedan ansöker om ersättning enligt socialförsäkringsbalken, används arbetsgivarens anmälan för att utreda din rätt till ersättning.

Bekräftelsen på din anmälan till AFA får du i samband med att du gör anmälan på AFA:s webbplats.

Om du fått avslag

Agera så snabbt som möjligt, du har en begränsad tid på dig att ompröva eller överklaga.

Det är viktigt att du direkt kontaktar oss på Ledarna om du fått avslag från Försäkringskassan eller AFA, för att ansöka om rättshjälp när det gäller omprövning eller överklagan.

Kollektivavtalens skydd och stöd vid arbetsskada

För dig som har kollektivavtal inom privat sektor

Du som har kollektivavtal inom privat sektor omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Det är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som administreras av AFA Försäkring. Även företag utan kollektivavtal har möjlighet att teckna försäkringen.

Genom Trygghetsförsäkringen kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, vid rehabilitering, vid invaliditet, för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte och men), särskilda olägenheter, för framtida kostnader samt vid dödsfall.

Ersättningen för inkomstförlust från Trygghetsförsäkringen kompletterar lagstadgad och övrig kollektivavtalad ersättning, och gäller från första dagen.

Trygghetsförsäkringen ersätter inte skada som upptäcks efter att du gått i ålderspension, undantaget vissa lungsjukdomar.

Mer information om arbetsskada för dig inom privat sektor hittar du på Avtalats webbplats. Hos AFA Försäkring läser du mer om TFA.

För dig som jobbar inom kommun och region

Du som har kollektivavtal inom kommun och region omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL). Det är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som AFA Försäkring administrerar.

Genom Trygghetsförsäkringen kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, vid rehabilitering, vid invaliditet, för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte och men), särskilda olägenheter, för framtida kostnader samt vid dödsfall.

Ersättningen för inkomstförlust från Trygghetsförsäkringen kompletterar lagstadgad och övrig kollektivavtalad ersättning, och gäller från första dagen.

Trygghetsförsäkringen ersätter inte skada som upptäcks efter att du gått i ålderspension, undantaget vissa lungsjukdomar.

Mer om försäkringen hittar du på AFA Försäkrings hemsida.

För dig som har kollektivavtal inom staten

Du som har kollektivavtal inom staten omfattas av avtal om ersättning vid personskada (PSA). Det är en kompletterande arbetsskadeförsäkring som administreras av AFA Försäkring.

Genom avtalet kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, vid rehabilitering, vid invaliditet, för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte och men), särskilda olägenheter, för framtida kostnader samt vid dödsfall.

Ersättningen för inkomstförlust från PSA kompletterar lagstadgad och övrig kollektivavtalad ersättning, och gäller från första dagen.

Mer om försäkringen hittar du på AFA Försäkrings hemsida.

Så mycket kan du få i ersättning

ersattningskollen.se kan du få en uppskattning av den totala ersättning du kan ha rätt till, från Försäkringskassan, via kollektivavtal och eventuella privata försäkringar.

Ledarnas medlemsförsäkringar

Som medlem hos oss får du tillgång till våra förmånliga medlemsförsäkringar via Trygg-Hansa. Förutom inkomstförsäkringen, som ingår i din medlemsavgift, kan du också välja livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring för att nämna några.