Checklista: Underlag som kan bevisa arbetsskada

För att få din arbetsskada godkänd behöver du bifoga tillräckliga underlag i din anmälan. Både medicinsk dokumentation som har med skadan att göra, och dokumentation som beskriver händelsen och arbetsmiljön.

Medicinsk dokumentation

Det räcker oftast inte med ett intyg från en allmänläkare. Ofta behövs också en specialistläkares utlåtande över skadan och om den kan ha samband med faktorer i jobbet.

Exempel på medicinska underlag som du kan bifoga:

 • Läkarintyg.
 • Läkarutlåtande kring skadans art, omfattning och eventuellt samband med faktorer i jobbet.
 • Specialistläkares utlåtande kring skadans art, omfattning och eventuellt samband med faktorer i jobbet.
 • Journalkopior.
 • Röntgenbilder, gärna med kommentar.
 • Operationsberättelser.
 • Psykologutlåtande inklusive bedömning av arbetsförmåga och eventuellt samband med faktorer i arbetet.

Exempel på annan dokumentation som kan bevisa arbetsskada

Gör en så grundlig beskrivning som möjligt av dina arbetsförhållanden och din arbetsplats – allt som är relevant i förhållande till din skada.

Inkludera till exempel:

 • Vikt och mått på objekt som du lyfter och hur höga lyften är.
 • Höjd på arbetsbord.
 • Antal böjningar och lyft per minut, timme eller dag.
 • Vridningar och obekväma ställningar.
 • Klimat, luftkvalitet och utsug.
 • Stressnivå och om det finns tid för återhämtning.
 • Arbetsbelastning, arbetsmängd och tid per ärende.
 • Ökning av arbetsbelastning och tidspress.
 • Om du haft möjlighet att påverka din arbetssituation eller inte.
 • Övertidsuttag.
 • Om du påtalat behov av avlastning för din chef.
 • Protokoll från skyddsronder.
 • Protokoll och eventuella förelägganden efter besök från Arbetsmiljöinspektionen.
 • Riskanalyser och annan dokumentation från arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).
 • Dokumentation från företagshälsovårdens undersökningar och utredningar.
 • Resultat från personalenkäter.
 • Skriftlig redogörelse av skyddsombud eller arbetsgivare om anmälningar eller tillbud av liknande art.
 • Skriftliga vittnesmål från andra som kan bekräfta dina beskrivningar.
 • Arbetsbeskrivningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
 • Bilder som dokumenterar platsen för händelsen, maskiner eller andra relevanta delar av arbetsplatsen.
 • Filmer som till exempel visar repetitiva rörelser.
 • Övertidsrapporter och scheman.
 • Eventuella rehabiliteringsutredningar och överenskommelse med arbetsgivaren om omplacering eller byte av arbetsuppgifter.
 • Vid arbetssjukdom som har utvecklats över tid, kan du skriva en redogörelse för hur besvären har utvecklats, och vad du eller arbetsgivaren gjort för att förbättra situationen.