Arbetsanpassning

Arbetsanpassning är en individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska eller sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbete.

Sedan den 1 juni 2021 är det AFS 2020:5 som reglerar arbetsanpassningen. Den ersätter tidigare AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering, och begreppet rehabilitering är borttaget ur den nu gällande versionen.

Arbetsanpassningen har två syften:

  • Att förebygga ohälsa genom åtgärder i arbetsmiljön.
  • Att göra det möjligt för arbetstagare som är borta från arbetet på grund av sjukdom att så snart som möjligt återkomma till sitt arbete, oavsett om behovet av arbetsanpassning är orsakat av arbetet eller inte.

Det kan till exempel handla om ergonomiska hjälpmedel, anpassade arbetstider eller anpassade uppgifter. Arbetsanpassningen ska vara skälig och möjlig att genomföra.

Att ha fungerande rutiner för arbetsanpassning, som alla känner till, är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsanpassningen ska ske i dialog med den arbetstagare som behöver anpassningen.

När en arbetstagare behöver få sitt arbete anpassat ska arbetsgivaren så snart som möjligt:

  • Utreda och ta ställning till hur anpassningen ska utformas.
  • Genomföra anpassningen.
  • Fortlöpande följa upp och kontrollera att anpassningen fungerar.
  • Vid behov justera anpassningen.

Bli en ännu bättre chef. Ansök om medlemskap.

Ditt ansvar som chef

Du behöver undersöka individuella behov av arbetsanpassning genom en kontinuerlig och systematiserad dialog med dina medarbetare. Att fånga upp tidiga signaler på ohälsa för att snabbt kunna komma igång med anpassningsåtgärder är avgörande för att undvika långtidssjukskrivning.

Du kan läsa mer och få stöd genom Suntarbetslivs prehabguide och rehabverktyget som du hittar hos Prevent. Här finns stöd både vad gäller det förebyggande arbetet och vid rehabilitering. I Prevents verktyg finns även en processkarta för samverkan med samtliga aktörer som kan bli involverade.

Har din medarbetare blivit sjuk ska du som chef samverka med hr och externa funktioner som företagshälsovården och Försäkringskassan och även vidta anpassningsåtgärder.

Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för hälften av kostnaderna om en extern och av Försäkringskassan godkänd anordnare anlitas för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för medarbetarna att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet kan lämnas för insatser som genomförs på arbetsplatsen, men alltså inte medicinsk eller annan behandling. Se exempel på vad bidraget kan användas till och hur en ansökan går till på Försäkringskassans webbplats.

Visa också ditt stöd genom att hålla kontakten med medarbetaren. Bjud in till sociala träffar och informationsmöten om du tror att medarbetarens hälsa tillåter det. Lyssna och visa att du gör ditt yttersta för att hjälpa till och underlätta på olika sätt. Att upprätthålla kontakten under sjukskrivningen gör det lättare för medarbetaren att komma tillbaka till arbetet.