Hälsa i arbetslivet

Som chef kan du främja dina medarbetares hälsa på många sätt. Det börjar alltid med att du är närvarande och lyhörd. Om du vet vad som händer i arbetsgruppen, kan du också jobba för en hälsofrämjande arbetsplats.

Enligt modellen KASAM*, som står för ”känsla av sammanhang”, behöver medarbetare uppleva sitt uppdrag som hanterbart, begripligt och meningsfullt för att kunna trivas och må bra på jobbet. Som chef kan du bidra till det genom konkreta förväntningar och krav, tillräckliga resurser och ett tydligt syfte med arbetsuppgifterna.Triangel med faktorerna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i hörnen.

Fler framgångsfaktorer för en hälsosam arbetsmiljö, enligt studien Ledarskap och sjukfrånvaro av Ingrid Tollgerdt-Andersson:

 • Tydliga mål och tydligt ledarskap.
 • Höga, men realistiska krav.
 • Struktur och systematik.
 • Delegerat ansvar till flera.
 • Dokumentation, uppföljning och utvärdering.
 • Att chefen jobbar med utveckling av sitt egna ledarskap.

Ohälsa på jobbet – 10 varningssignaler

Som en närvarande och lyhörd chef har du chans att fånga upp varningssignaler i god tid, innan ohälsa uppstår.

Här är exempel på signaler du behöver vara extra observant på:

 • Hög korttidsfrånvaro.
 • Dålig stämning och gnäll.
 • Ryktesspridning.
 • Låg motivation.
 • Uppgivenhet.
 • Minskad effektivitet.
 • Konflikter.
 • Mycket övertid.
 • Medarbetare undviker att säga vad de tycker.
 • Revirtänkande.

Agera tidigt

Om du uppfattar någon eller några av varningssignalerna, behöver du ta reda på hur dina medarbetare mår. Prata med var och en som visar tecken på att må dåligt, och ta reda på vad som ligger bakom. Oavsett om orsaken till ohälsan är arbetsrelaterad eller inte, behöver du reda ut vad du som arbetsgivare kan och behöver förändra för att hen ska må bättre och kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ta gärna hjälp av Suntarbetslivs samtalsguide för att förebygga sjukfrånvaro.

Några exempel på åtgärder:

 • Att förtydliga förväntningar.
 • Att hjälpa till med prioriteringar.
 • Att minska arbetsbelastningen.
 • Att se över behov av utbildning.

Ta reda på vad som är rimligt att förändra. Fundera också på om du behöver hjälp för att kunna stötta medarbetaren på bästa sätt, till exempel från hr-funktionen eller eventuell företagshälsovård.

Du kan också hitta mer information här på ledarna.se, till exempel om hur du hanterar konflikter, missbruk, kränkande särbehandling och utmanande samtal.

Om det har gått så långt att medarbetaren blivit sjukskriven, kan du läsa mer på vår sida om rehabilitering.

Bli en ännu bättre chef. Ansök om medlemskap.

Om du själv mår dåligt

Som chef kan du förstås också drabbas av ohälsa. Läs mer hur du kan hantera din egen hälsa i arbetslivet.

* KASAM-modellen


Modellen KASAM utvecklades av Aaron Antonovsky, som var professor i socialmedicin under andra halvan av 1900-talet. Han intresserade sig för varför vissa individer lyckas klara sig igenom extrema umbäranden med sin psykiska hälsa i behåll. I boken ”Hälsans mysterium” presenterar han modellen, som handlar om sambandet mellan vår psykiska hälsa och i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.