Checklista för levande arbetsmiljöarbete

  • Arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process.Det är därför viktigt att göra det till en del av det löpande arbetet för att hålla frågan levande.
  • Så snart ni planerar en förändring i organisation eller arbetssätt ska en bedömning göras av hur arbetsmiljön påverkas.
  • Lägg in frågor om arbetsmiljö i utvecklingssamtalet, exempelvis hur medarbetare ser på samarbete, sociala relationer, resurser, stress, hur arbetet organiseras och fysiska förutsättningar.
  • Ha arbetsmiljö som en fast punkt på agendan i samband med arbetsplatsträffar eller motsvarande.
  • Uppmuntra medarbetare att påtala brister i arbetsmiljön eller komma med idéer om hur ni ytterligare kan utveckla den. Belöna eller på annat sätt uppmärksamma idéer som genomförs.
  • Se till att information från de grupper som särskilkt arbetar med arbetsmiljön; arbetsmiljökommitté, skyddsombud eller motsvarande, görs tillgänglig för alla.
  • Om det genomförs medarbetarundersökningar är arbetsmiljö ur olika aspekter ett självklart område som ska belysas. Glöm inte bort att resultaten ska tas om hand, återkopplas och leda till handling.
  • I samband med budget är det bra att avsätta en pott pengar som är öronmärkta just för åtgärder knutna till arbetsmiljön.
  • Avsluta gärna möten med det som varit mest positivt den här veckan/månaden. Det ger en positiv känsla när ni går ut och tar tag i era uppgifter igen.

Bli en ännu bättre chef. Ansök om medlemskap.