Om du blir diskriminerad

Även om du som chef själv har ett stort ansvar för att motverka och förebygga diskriminering på din arbetsplats, kan det också drabba dig personligen.

Det är lika viktigt att du agerar om du själv blir utsatt för diskriminering eller trakasserier, som när det gäller någon annan. 

Så gör du

Vid direkt eller indirekt diskriminering

Om du upplever att du är missgynnad eller trakasserad och är medlem i Ledarna, ska du börja med att kontakta oss så att vi kan ge dig råd och stöd.

Vi kan påkalla förhandling i en tvist om diskriminering. Precis som i andra arbetsrättsliga tvister måste förhandling påkallas inom en viss tid, normalt fyra månader, för att du ska kunna ställa krav på ersättning.

Om du upplever att du är diskriminerad behöver du kunna bevisa vad som har hänt. Därefter är det upp till arbetsgivaren att bevisa att det som hänt inte har något samband med en diskrimineringsgrund.

En arbetsgivare som har gjort sig skyldig till direkt eller indirekt diskriminering är skyldig att betala diskrimineringsersättning, inte allmänt och ekonomiskt skadestånd. Ersättningen kan betalas för kränkning och ekonomisk förlust.

Det är upp till domstol att avgöra om diskriminering har skett och besluta om diskrimineringsersättning.

Vid trakasserier och sexuella trakasserier

Det första du ska göra om du blivit utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna, är att upplysa personen som utsätter dig om att beteendet är obehagligt och ovälkommet. För att agerandet ska ses som trakasserier enligt diskrimineringslagen måste den som utför det förstå hur du upplever det.

I nästa steg behöver du uppmärksamma arbetsgivaren på att du känner dig trakasserad. Din arbetsgivare är sedan skyldig att reda ut vad som hänt och genomföra åtgärder för att förhindra att trakasserierna fortsätter.

Arbetsgivaren ska informera dig om utredningens gång och vilka åtgärder som planeras. Om du har behov av stöd i form av samtal eller vård, ska arbetsgivaren erbjuda det.

Om arbetsgivaren inte fullgör sin skyldighet att utreda händelsen, kan vi påkalla förhandling.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad diskriminering är


Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

I lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning gäller förbudet mot diskriminering bara vid tillämpning av mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor.

I föräldraledighetslagen finns förbud mot missgynnande på grund av föräldraledighet.

Du kan läsa mer om detta på sidan Diskriminering i arbetslivet.