Rätt till föräldraledighet

Föräldraledighetslagen ger dig som arbetstagare rätt att vara föräldraledig för att ta hand om dina barn när de är små. Du har också enligt olika lagar rätt att ta ledigt av vissa andra skäl. Regler om rätt till ledighet kan också finnas i kollektivavtal.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan även komma överens om ledighet av andra skäl än de som ledighetslagarna och kollektivavtalet tillåter. Gör i så fall en skriftlig överenskommelse om ledigheten.

Föräldraledighet

Föräldraledighetslagen ger arbetstagare rätt att vara lediga för att ta hand om sina barn när de är små. Bland annat har en förälder rätt att vara helt föräldraledig 18 månader från att barnet fötts eller adopterats. En arbetstagare kan också förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel fram tills barnet fyllt åtta år eller har avslutat sitt första skolår. Om barnet är fött den 1 januari 2014 eller senare kan föräldrapenning tas ut till och med den dag barnet fyller 12 år med vissa begränsningar.

En arbetstagare som planerar föräldraledighet behöver anmäla det till arbetsgivaren minst två månader i förväg, eller så snart som möjligt. Enligt vissa kollektivavtal behöver arbetstagaren meddela sin arbetsgivare ännu tidigare. Arbetstagaren ska också meddela hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

Arbetstagare har rätt till tre föräldraledighetsperioder per år, utöver ledighet för vård av sjukt barn. Om en arbetstagare använder två olika former av föräldraledighet under en sammanhängande period räknas det som två olika ledighetsperioder. Om arbetstagaren avbryter föräldraledigheten för semester, sjukdom eller för att arbetsgivaren ber hen att tillfälligt komma tillbaka till jobbet, bortser man från avbrottet och ser det som en period.

Semesterdagar under föräldraledighet

Även när du är föräldraledig tjänar du in semesterdagar. De semesterdagar du tjänar in, kan du ta ut som betald semester när du är tillbaka i arbetet. Läs mer på sidan Lönegrundande föräldraledighet.

Uttag av föräldraledighet

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samråda om när ledigheten ska tas ut, men det är arbetstagaren som i princip bestämmer. Vid hel ledighet har arbetstagaren rätt att vara ledig enligt sitt önskemål, om hen meddelat arbetsgivaren minst två månader i förväg eller enligt reglering i kollektivavtal. Arbetsgivaren har dock en viss möjlighet att påverka förläggningen av hel ledighet. Om ledigheten innebär en påtaglig störning av arbetsgivarens verksamhet ska ledigheten förläggas så att störningen undviks, om det i sin tur inte innebär någon olägenhet för arbetstagaren. 

Komma tillbaka till jobbet efter föräldraledighet

En föräldraledig arbetstagare kan avbryta sin ledighet och komma tillbaka till jobbet när hen vill. Utgångspunkten är dock att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om hur länge ledigheten ska pågå. Arbetsgivaren kan också kräva att medarbetaren inte kommer tillbaka förrän en månad efter att hen har anmält det, förutsatt att ledigheten pågått i mer än en månad.

Förstärkt anställningsskydd för föräldralediga

Arbetsgivaren får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare på grund av att hen utnyttjar sin rätt till föräldraledighet. Det kan handla om att inte få ett jobb man har sökt, att inte bli befordrad eller få del av ändrade löne- eller anställningsvillkor. Det kan finnas olika villkor eller behandling som är en ”nödvändig följd” av föräldraledigheten, och då räknas det inte som ett förbjudet missgynnande.

Det är upp till den arbetssökande eller arbetstagaren att bevisa att det finns anledning att anta att hen blivit missgynnad kopplat till föräldraledighet. När den arbetssökande eller medarbetaren har kunnat visa det, övergår bevisbördan på arbetsgivaren. 

En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas av skäl som har samband med föräldraledighet. Detta hindrar inte att arbetsgivaren kan säga upp en föräldraledig arbetstagare av andra skäl, till exempel på grund av arbetsbrist.

Om en medarbetare som är föräldraledig på heltid sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden gälla först när hen kommit tillbaka till jobbet eller skulle ha gått tillbaka i jobbet enligt sin anmälan om ledighet.

Rätt till omplacering

En arbetstagare som är gravid, nyligen fött barn eller ammar kan ha rätt att bli omplacerad till ett annat jobb. Vissa arbeten är helt förbjudna för gravida och ammande arbetstagare. Du kan läsa mer hos Arbetsmiljöverket.

I båda fallen har medarbetaren rätt till samma anställningsförmåner efter omplaceringen.

Medarbetaren behöver anmäla sitt önskemål om att få bli omplacerad minst en månad i förväg, eller så snart som möjligt.

Läs mer om semesterlagen

Regler om semester, semesterersättning och semesterlön står i semesterlagen. Se vad du har rätt till och vad du behöver tänka på som chef.