Om du som chef blir uppsagd

För att din arbetsgivare ska kunna avsluta din anställning måste det finnas sakliga skäl. Om du är medlem hos oss kan du få stöd och förhandlingshjälp.

Att tänka på när du blir arbetslös


 • Anmäl dig till Arbetsförmedlingen och a-kassan på din första dag utan anställning. Om du har fått ett avgångsvederlag ska du ändå anmäla dig till Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Om du inte omgående anmäler dig till Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete riskerar du att gå miste om försäkringen, samt att få sänkt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan. Först när uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag är förverkat har du rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
 • Ansök om ersättning från inkomstförsäkringen hos Bliwa.
 • Ta reda på om du har rätt till omställningsstöd enligt ditt kollektivavtal och vilken omställningsaktör som du i så fall ska vända dig till. Läs mer om omställningsstöd på vår sida om arbetslöshet.
 • Du kan ansöka om reducerad medlemsavgift hos oss. 
 • Kontrollera om dina övriga försäkringar påverkas vid arbetslöshet. Som medlem kan du exempelvis få premiebefrielse vid långtidsarbetslöshet gällande vissa försäkringar. Läs mer om vad som gäller hos Trygg-Hansa och Bliwa.
 • Kontrollera om du har konkurrensklausul eller sekretessklausul i ditt anställningsavtal, så att du inte bryter mot någon av dem.
 • Tänk på att du är bunden av arbetsplikt och lojalitetsplikt till arbetsgivaren under hela uppsägningstiden, om ni inte avtalar om annat.

Sakliga skäl – arbetsbrist eller personliga skäl

Du kan bli uppsagd av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist.

Personliga skäl är kopplade till dig som individ och kan handla om att arbetsgivaren upplever att du till exempel har misskött dig, haft stora samarbetssvårigheter eller varit illojal. Om du är chef ställs extra höga krav på din lojalitet. Innan en uppsägning är möjlig ska din arbetsgivare ha pratat med dig om vad du behöver göra annorlunda och hur du ska bete dig för att uppfylla arbetsgivarens krav i anställningen. Orsaken, eller en av orsakerna, till uppsägningen får inte ligga längre tillbaka i tiden än två månader.

Arbetsbrist har med verksamheten att göra, och inte dig personligen. Det kan vara följden av en omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning på verksamheten.

Personliga skäl – läs mer om vad som gäller

Arbetsbrist – läs mer om vad som gäller

Dina rättigheter vid uppsägning

Vid både personliga skäl och arbetsbrist finns regler som bland annat syftar till att skydda dig som anställd.

 • Omplaceringsskyldighet – arbetsgivaren är skyldig att utreda möjligheterna att omplacera dig innan du kan sägas upp. På sidan om uppsägning hittar du mer information om omplacering.
 • Förhandlingsskyldighet – innan arbetsgivaren beslutar om arbetsbrist måste förhandlingar genomföras.
 • Inför en uppsägning av personliga skäl ska du underrättas minst två veckor i förväg, och ditt fackförbund ska varslas. Du eller ditt fackförbund kan begära överläggning, och uppsägningen kan inte genomföras förrän den är klar. Uppsägningsbeskedet ska lämnas till dig personligen, eller om det inte är skäligt, skickas som ett rekommenderat brev.
 • Uppsägningsbeskedet ska innehålla information om hur du kan ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd med anledning av den.
 • Vid arbetsbrist ska den också innehålla besked om företrädesrätt till återanställning. I förekommande fall ska det också finnas information om att du behöver anmäla ditt intresse för företrädesrätt.
 • Du har rätt att begära skriftlig information om skälen till uppsägningen.
 • Du har rätt till uppsägningstid enligt LAS eller det eventuella kollektivavtal du omfattas av.

Det är arbetsgivaren som måste styrka att det finns sakliga skäl för uppsägning. Det är möjligt för en arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om en uppsägning och villkoren för den. Reglerna om turordning och företrädesrätt i LAS kan sättas ur spel genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och kollektivavtalsbärande fackförbund.

Avskedande

Ett avskedande är allvarligt och kan få stora konsekvenser för dig, eftersom anställningen upphör med omedelbar verkan utan uppsägningstid. Du kan bara bli avskedad om du grovt har åsidosatt dina skyldigheter gentemot arbetsgivaren.

Du hittar mer information om arbetsgivarens skyldigheter vid ett avskedande på vår sida om personliga skäl.

Att tänka på när du blir arbetslös

 • Anmäl dig till Arbetsförmedlingen och a-kassan på din första dag utan anställning.
 • Ansök om ersättning från inkomstförsäkringen hos Bliwa.
 • Ta reda på om du har rätt till omställningsstöd enligt ditt kollektivavtal. Läs mer om omställningsstöd på vår sida om arbetslöshet.
 • Du kan ansöka om reducerad medlemsavgift hos oss. 
 • Kontrollera om du har konkurrensklausul eller sekretessklausul i ditt anställningsavtal, så att du inte bryter mot någon av dem.

Semester under uppsägningstiden

Om du har kortare uppsägningstid än sex månader får arbetsgivaren inte förlägga semester under uppsägningstiden utan ditt medgivande. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och semestern redan har planerats, kan du avstå från semestern och i stället jobba under uppsägningstiden. Detta gäller alltså inte om du har sagt upp dig själv eller om du har blivit uppsagd av personliga skäl.

Om du har längre uppsägningstid än sex månader, kan arbetsgivaren lägga ut semester på den del av uppsägningstiden som överstiger sex månader. Du kan inte avstå semester som redan lagts ut när du blir uppsagd, om din uppsägningstid är längre än sex månader.

Dina skyldigheter mot arbetsgivaren efter anställningen

Om du har en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal kan den förhindra dig att jobba med konkurrerande verksamhet under en tid efter att din anställning har avslutats. Vanligtvis gäller den inte om du sagts upp på grund av arbetsbrist.

Du kan också ha en sekretessklausul att förhålla dig till som begränsar dina möjligheter att använda information hos en ny arbetsgivare, det vill säga du har en tystnadsplikt. Om du har en värvningsklausul i ditt anställningsavtal kan det också begränsa dina möjligheter att ta med dig kunder eller kollegor till den nya arbetsgivaren.

Enligt lag får du inte otillbörligen nyttja eller sprida arbetsgivarens företagshemligheter. Utgå ifrån att samma sak gäller även när anställningen har upphört. En företagshemlighet definieras i lagen som ”information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende”.

Stöd från Ledarna

Om du är medlem hos oss kan vi hjälpa dig i samband med uppsägning eller avskedande, både med råd och information om vilka regler som gäller och med förhandlingsstöd.

Om det skulle bli aktuellt med en rättsprocess, kan du ha rätt till ett kostnadsfritt juridiskt biträde. Det är våra jurister som avgör om du har rätt till den hjälpen. Mer information kan du hitta på vår sida om rättshjälp.

Vi har också verktyg som hjälper dig på vägen till nytt arbete:

Varselakuten. Allt du behöver veta som chef och anställd i en varselsituation.

Kort om LAS, lagen om anställningsskydd


LAS är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren så som tillåtna anställningsformer, krav på sakliga skäl för uppsägning och längd på uppsägningstider.

LAS gäller för arbetstagare i alla sektorer. För anställda i offentlig sektor gäller dessutom lagen om offentlig anställning, LOA.

För den som har företagsledande eller därmed jämförlig ställning gäller bara bestämmelserna om rätt till information om villkoren i anställningen samt bestämmelserna om rätt till högre sysselsättningsgrad, rätt att ta ytterligare en anställning samt reglerna om skadestånd och preskription.

Läs mer om lagen om anställningsskydd