Rättshjälp vid arbetstvister

Du som är medlem i Ledarna kan beviljas rättshjälp i en arbetsrättslig tvist med arbetsgivaren. Rättshjälpen innefattar ett kostnadsfritt förhandlingsstöd och en bedömning av möjligheten att driva en rättslig process i domstol.

Om Ledarnas jurister gör bedömningen att tvisten går att driva i domstol, står Ledarna för kostnaderna för att vara ombud och betalar motpartens rättegångskostnader vid förlust. Eventuella skadestånd måste medlemmen alltid betala själv.

Ledarna kan bara bevilja rättshjälp för tvister i svensk domstol och som avgörs av svensk lag. Ledarna kan också bevilja rättshjälp i tvist med Arbetslöshetskassa eller Försäkringskassa.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Ledarnas rättshjälpsregler


1. Medlem kan beviljas kostnadsfri rättshjälp för:

  • att tillvarata sina intressen i anställningsfrågor av juridisk art gentemot arbetsgivaren
  • biträde om rättslig åtgärd aktualiserats eller företagits med anledning av anställningen eller medlemskapet
  • att hävda sin rätt på grund av anställningen eller medlemskapet i Ledarna inför domstolar och andra myndigheter.

2. Medlemmar anställda hos utländsk arbetsgivare, i utlandet eller i uppdragsförhållande kan beviljas rättshjälp under förutsättning att svensk domstol är behörig och svensk rätt ska tillämpas.

3. Medlems efterlevande kan beviljas rättshjälp efter särskild prövning.

4. Rättshjälp beviljas inte när en medlem utan medgivande anlitat privat ombud.

5. När medlem behöver förhandlings- eller rättshjälp ska medlemmen, för att inte lida rättsförlust, omedelbart kontakta Ledarna.

Fastställda av Ledarnas förbundsstyrelse i december 2007.