Rättshjälp vid arbetstvister

Du som är medlem i Ledarna kan beviljas rättshjälp i en arbetsrättslig tvist med arbetsgivaren.

This content in English: Legal support for workplace disputes

Om Ledarnas jurister gör bedömningen att tvisten går att driva i domstol, står Ledarna för kostnaderna för att vara ombud och betalar motpartens rättegångskostnader vid förlust. Eventuella skadestånd måste medlemmen alltid betala själv.

Ledarna kan också bevilja rättshjälp i tvist med Arbetslöshetskassa eller Försäkringskassa.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Ledarnas rättshjälpsregler


I medlemskapet ingår möjligheten att i vissa fall få processtöd i ett ärende (rättshjälp). Rättshjälp kan beviljas efter en analys av tvisten och förutsättningarna för en rättslig prövning.

Rättshjälp kan endast beviljas under förutsättning att den rättsliga prövningen ska ske i Sverige och svensk rätt tillämpas.

1. Medlem kan beviljas kostnadsfri rättshjälp för

  • att tillvarata sina intressen i anställningsfrågor av juridisk art gentemot arbetsgivaren,
  • biträde om rättslig åtgärd aktualiserats eller företagits med anledning av anställningen eller medlemskapet,
  • att säkra sin rätt till ersättning vid arbetslöshet eller sjukdom,
  • att hävda sin rätt på grund av anställningen eller medlemskapet i Ledarna inför domstolar och andra myndigheter.

Att rättshjälpen är kostnadsfri innebär att medlemmen inte behöver betala för de kostnader som uppstår med anledning av processen, vilket inkluderar kostnader för skiljeförfarande. Ledarna står för de rättegångskostnader en medlem kan dömas att betala vid förlust (men inte eventuella skadestånd). Vid vinst har Ledarna rätt till de rättegångskostnader som medlemmen tilldöms.

2. Medlems efterlevande kan beviljas rättshjälp efter särskild prövning. Rättshjälp kan nekas eller dras in när medlem

  • anlitat annat ombud, eller
  • själv eller genom ombud agerat så att Ledarnas handläggning försvårats, i strid med Ledarnas värderingar eller i strid med god sed på arbetsmarknaden.

Rättshjälpsreglerna är fastställda 2022 av Ledarnas förbundsstyrelse.