Uppsägning – arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda. Det kan vara följden av en omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning av verksamheten.

This content in English: Termination of employment – shortage of work/redundancy

Det är arbetsgivaren som avgör vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska vara organiserad. Därför är det också arbetsgivaren som avgör när det uppstår arbetsbrist i verksamheten.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal innehåller det förmodligen avsteg från lagens regler och förmåner för de anställda som du behöver känna till i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Du kan behöva ta hjälp av er arbetsgivarorganisation för att få råd.

Innan man har rätt att säga upp någon är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda fackförbund. Det är fackförbund som träffat kollektivavtal med arbetsgivaren, eller de fackförbund som de anställda är anslutna till. Du behöver också undersöka möjligheten att omplacera medarbetare. Mer om både förhandlingsskyldighet och omplacering hittar du på sidan Uppsägning – rättigheter och skyldigheter.

Varsla Arbetsförmedlingen

Om en arbetsgivare planerar att säga upp fler än fem anställda ska arbetsgivaren varsla Arbetsförmedlingen. Läs mer och anmäl varsel på Arbetsförmedlingens webbplats.

Film: Att avsluta en anställning på grund av arbetsbrist

Ledarnas Sara Kullgren, tidigare chefsjurist och nuvarande förhandlingschef, om det du behöver veta vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Begreppet saklig grund har den 1 oktober 2022 ersatts av sakliga skäl.

Turordningsregler

Uppsägningar av medarbetare ska enligt lagen om anställningsskydd göras i turordning enligt principen ”sist in – först ut”, alltså att den med kortast anställningstid sägs upp i första hand. Turordningslistan skapas efter det att omplaceringar har utretts. En medarbetare som har tackat nej till ett skäligt erbjudande om omplacering placeras inte i turordning utan sägs upp på grund av arbetsbrist.

En medarbetares plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Om två medarbetare har lika anställningstid, har den som är äldst företräde till att fortsätta vara anställd.

Turordningslistor ska göras dels för tjänstemän respektive arbetare, dels per driftsenhet. Arbetsgivaren kan genom kollektivavtal komma överens med berörda fackförbund om att göra avsteg från turordningsreglerna.

Undantag från turordningslistan

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare enligt LAS, oavsett antalet turordningskretsar, undanta högst tre medarbetare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Större delen av arbetsmarkanden omfattas dock av kollektivavtal där denna regel avtalats bort. Det är därför viktigt att kontrollera vad som gäller i arbetsplatsens kollektivavtal.

Anställda i företagsledande ställning eller som tillhör arbetsgivarens familj är exempel på medarbetare som inte omfattas av anställningsskyddet. De ingår därför inte i turordningen. 

En fackligt förtroendevald kan också undantas från turordningslistan om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten att personen stannar.

En medarbetare som har fått en särskild anställning på grund av nedsatt arbetsförmåga kan också undantas.

Film om turordningsregler

Förutsättningar för företrädesrätt

En medarbetare som har varit anställd under sammanlagt tolv månader de senaste tre åren, har företrädesrätt till återanställning.

Information om företrädesrätt och överklagande

Det skriftliga uppsägningsbeskedet som lämnas till de medarbetare som ska sägas upp, ska innehålla information om att medarbetaren:

  • kan få uppsägningen prövad av domstol
  • kan ogiltigförklara uppsägningen
  • kan begära skadestånd
  • ska anmäla eventuellt intresse för återanställning.

Vad vet du om uppsägning på grund av arbetsbrist?

Testa dina kunskaper om uppsägning på grund av arbetsbrist. Klicka på länken för att logga in och starta testet.

Varselakuten. Allt du behöver veta som chef och anställd i en varselsituation.

Kort om LAS, lagen om anställningsskydd


LAS är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren så som tillåtna anställningsformer, krav på sakliga skäl för uppsägning och längd på uppsägningstider.

LAS gäller för arbetstagare i alla sektorer. För anställda i offentlig sektor gäller dessutom lagen om offentlig anställning, LOA.

För den som har företagsledande eller därmed jämförlig ställning gäller bara bestämmelserna om rätt till information om villkoren i anställningen samt bestämmelserna om rätt till högre sysselsättningsgrad, rätt att ta ytterligare en anställning samt reglerna om skadestånd och preskription.

Läs mer om lagen om anställningsskydd

Företrädare och arbetsbrist

Som inloggad företrädare kan du här få vägledning i vad du kan göra om det uppstår arbetsbrist på arbetsplatsen.

Om du själv blir uppsagd

Här hittar du mer information om vad du kan tänka på om du som chef själv blir uppsagd. Behöver du mer hjälp och stöd kan du alltid kontakta oss på Ledarna.