Uppsägning – arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda. Det kan vara följden av en omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning av verksamheten.

Det är arbetsgivaren som avgör vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska vara organiserad. Därför är det också arbetsgivaren som avgör när det uppstår arbetsbrist i verksamheten.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal innehåller det förmodligen regler och förmåner för de anställda som du behöver känna till i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Du kan behöva ta hjälp av er arbetsgivarorganisation för att få råd.

Innan man har rätt att säga upp någon är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda fackförbund. Det är fackförbund som träffat eventuella kollektivavtal med arbetsgivaren, eller de fackförbund som de anställda är anslutna till. Du behöver också undersöka möjligheten att omplacera medarbetare. Mer om både förhandlingsskyldighet och omplacering hittar du på sidan om Uppsägning – rättigheter och skyldigheter.

Film: Att avsluta en anställning på grund av arbetsbrist

Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren om det du behöver veta vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Turordningsregler

Uppsägningar av medarbetare ska enligt lagen om anställningsskydd göras i turordning enligt principen ”sist in – först ut”, alltså att den med kortast anställningstid sägs upp i första hand. Turordningslistan skapas efter det att omplaceringar har utretts. En medarbetare som har tackat nej till ett skäligt erbjudande om omplacering skyddas inte av turordningsreglerna.

En medarbetares plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Om två medarbetare har lika anställningstid, har den som är äldst företräde till att fortsätta vara anställd.

När det finns kollektivavtal ska turordningslistor göras dels för tjänstemän respektive arbetare, och dels per fysisk arbetsplats (driftsenhet). Arbetsgivaren kan genom kollektivavtal komma överens med berörda fackförbund om att göra avsteg från turordningsreglerna.

Undantag från turordningslistan

En arbetsgivare som har högst tio anställda får enligt lagen undanta två arbetstagare från turordningslistan som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Anställda i företagsledande ställning eller som tillhör arbetsgivarens familj är exempel på arbetstagare som inte omfattas av LAS. De ingår därför inte i turordningen. 

En fackligt förtroendevald kan också undantas från turordningslistan om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten att personen stannar.

En arbetstagare som har fått en särskild anställning på grund av nedsatt arbetsförmåga kan också undantas.

Förutsättningar för företrädesrätt

En medarbetare som har varit anställd under sammanlagt tolv månader de senaste tre åren, har företrädesrätt till återanställning.

Samma sak gäller en säsongsarbetare som varit anställd i mer än sex månader under de senaste två åren, eller varit anställd två säsonger i rad.

Information om företrädesrätt och överklagande

Det skriftliga uppsägningsbeskedet som lämnas till de medarbetare som ska sägas upp, ska innehålla information om att medarbetaren:

  • kan få uppsägningen prövad av domstol
  • kan ogiltigförklara uppsägningen
  • kan begära skadestånd
  • ska anmäla eventuellt intresse för återanställning.

Vad vet du om uppsägning på grund av arbetsbrist?

Testa dina kunskaper om uppsägning på grund av arbetsbrist. Klicka på länken för att logga in och starta testet.

Kort om LAS, lagen om anställningsskydd


LAS är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren så som tillåtna anställningsformer, krav på saklig grund för uppsägning och längd på uppsägningstider.

LAS gäller för arbetstagare i alla sektorer. För anställda i offentlig sektor gäller dessutom lagen om offentlig anställning, LOA.

För den som har företagsledande eller därmed jämförlig ställning gäller bara bestämmelserna om rätt till information om villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Läs mer om lagen om anställningsskydd

Företrädare och arbetsbrist

Som inloggad företrädare kan du här få vägledning i vad du kan göra om det uppstår arbetsbrist på arbetsplatsen.

Om du själv blir uppsagd

Här hittar du mer information om vad du kan tänka på om du som chef själv blir uppsagd. Behöver du mer hjälp och stöd kan du alltid kontakta oss på Ledarna.