Anställningsavtal och olika anställningsformer

En anställning kan vara antingen tidsbegränsad eller tillsvidare. En tillsvidareanställning gäller till dess någon av parterna avslutar den. Oavsett anställningsform, är det bäst att ha ett skriftligt avtal innan anställningen påbörjas.

Anställningsavtalet är en överenskommelse om vilka villkor som gäller för anställningen. Innan en anställning påbörjas bör det finnas ett skriftligt anställningsavtal som är undertecknat av både arbetsgivaren och den som ska anställas. Det gäller även vid tidsbegränsad anställning.

Större delen av arbetsmarknaden regleras av kollektivavtal och där regleras bland annat tillåtna anställningsformer. I kollektivavtalet regleras också anställningsvillkor. Det kan till exempel vara villkor om olika ersättningar, arbetstider och semester. Om kollektivavtalet tillåter, kan man komma överens om villkor som är bättre för den anställda än de som följer av kollektivavtalet.

I anslutning till att en anställning ingås måste arbetsgivaren lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Viss information ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Exempel på sådana villkor är tjänstetitel, arbetsuppgifter, lön, arbetstid, semester och anställningsform.

Annan information kan lämnas senast en månad efter att hen har börjat jobba. Exempel på sådan information är längden på arbetstagarens betalda semester, de bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet och tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Juridiken vid rekrytering

Film: Lagar och regler som gäller när du rekryterar. Ledarnas Sara Kullgren, tidigare chefsjurist och nuvarande förhandlingschef, om vad du behöver känna till. Sedan filmen spelades in har LAS ändrats. Den tidsbegränsade anställningsformen allmän visstidsanställning har ersatts av särskild visstidsanställning, läs mer om det längre ner.

Olika anställningsformer

Reglerna om olika anställningsformer finns i lagen om anställningsskydd, LAS. Om det finns ett kollektivavtal regleras de tillåtna anställningsformerna där.

Enligt LAS finns det två typer av anställningsformer:

  • Tillsvidareanställning (fast).
  • Tidsbegränsad anställning.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, även kallad fast anställning, gäller till dess arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. För att arbetsgivaren ska kunna avsluta en tillsvidareanställning krävs sakliga skäl.

Tidsbegränsad anställning

I en tidsbegränsad anställning finns en begränsning i hur länge anställningen pågår. Huvudregeln är att den tidsbegränsade anställningen inte avslutas i förtid om uppsägning inte finns reglerad i anställningsavtalet, eller om någon av parterna begår ett grovt avtalsbrott. Om avtalet tillåter uppsägning, gäller kravet på ”sakliga skäl”, precis som vid tillsvidareanställning.

Läs mer om uppsägning och avskedande här 

Om medarbetaren har varit anställd under sammanlagt tolv månader de senaste tre åren, eller sammanlagt mer än nio månader i särskild visstidsanställning under de senaste tre åren, måste arbetsgivaren däremot skriftligen meddela hen senast en månad i förväg om att anställningen kommer att upphöra.

Säsongsarbetare ska få skriftligt besked en månad innan anställningen slutar om de varit anställda i mer än sex månader under de senaste två åren.

I 5 § LAS finns tre typer av tidsbegränsade anställningar:

Särskild visstidsanställning

Särskild visstidsanställning kan användas i högst tolv månader utan något specifikt skäl. Den omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när arbetstagaren haft en särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader, antingen under en femårsperiod eller under en period då den anställde haft såväl särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning i en följd.

Vikariat

Vikariat används för att ersätta en arbetstagare som är frånvarande, eller för att i vissa fall fylla en vakans i väntan på att en person rekryteras till tjänsten. Vikariatet omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när vikarien har vikarierat i mer än två år under en femårsperiod.

Säsongsanställning

Säsongsanställning kan användas för arbeten som bara kan utföras under en viss del av året, exempelvis inom skogsbruk, jordbruk, turistnäringen eller trädgårdsbranschen.

Provanställning

En annan typ av tidsbegränsad anställning är provanställningen. Enligt LAS kan den vara i högst sex månader, och är avsedd att användas som en inledning till en tillsvidareanställning. En provanställning kan avbrytas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren, utan att skäl behöver anges.

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg om provanställningen inte ska gå över i en tillsvidareanställning. Om arbetstagaren är medlem i ett fackförbund, ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla fackförbundet. Arbetstagaren och fackförbundet har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Det är alltid möjligt att avsluta en provanställning omedelbart. Då kan dock arbetsgivaren bli skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot underrättelse- och varselskyldigheten. Det finns däremot ingen skyldighet att betala ersättning för utebliven lön.

Chefsförordnande

Chefsförordnanden är inte en anställningsform utan en reglering av tillfälliga arbetsuppgifter. De är vanligast inom offentlig sektor. Arbetstagaren har oftast en tillsvidareanställning och förordnandet reglerar chefsuppgifter och villkor under en begränsad tid.

Du hittar mer information om vad som gäller vid ett chefsförordnande här.

Kort om LAS, lagen om anställningsskydd


LAS är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren så som tillåtna anställningsformer, krav på sakliga skäl för uppsägning och längd på uppsägningstider.

LAS gäller för arbetstagare i alla sektorer. För anställda i offentlig sektor gäller dessutom lagen om offentlig anställning, LOA.

För den som har företagsledande eller därmed jämförlig ställning gäller bara bestämmelserna om rätt till information om villkoren i anställningen samt bestämmelserna om rätt till högre sysselsättningsgrad, rätt att ta ytterligare en anställning samt reglerna om skadestånd och preskription.

Läs mer om lagen om anställningsskydd