Chefsförordnande

Ett chefsförordnande är ett tidsbegränsat uppdrag, oftast inom ramen för en tillsvidareanställning, det vill säga ett tillfälligt jobb som chef.

Chefsförordnanden är vanligast inom offentlig sektor. För en generaldirektör eller chef för ett statligt bolag är chefsuppdraget oftast en tidsbegränsad anställning.

Chefsförordnande och tillsvidareanställning

Ett chefsförordnande kan vara ett sätt för dig att prova på chefsrollen under en begränsad tid. När förordnandet håller på att ta slut kan du värdera chefsskapet och vilka förutsättningar och villkor du vill ha om du blir erbjuden att fortsätta som chef.

Om du redan har en tillsvidareanställning är förordnandet en överenskommelse om ett uppdrag för en bestämd tid, som läggs till ditt anställningsavtal.

Om du inleder en tillsvidareanställning med ett chefsförordnande behöver du och arbetsgivaren komma överens om vilka uppgifter du ska ha när förordnandet tar slut.

Chef med tidsbegränsad anställning

Anställningsförordningen, som gäller för statligt anställda, tillåter att en anställning begränsas till en bestämd tid om arbetstagaren får en verksledande ställning eller liknande (se 9 § 1 p 3). När regeringen anställer myndighetschefer används nästan alltid tidsbegränsad anställning.

Villkoren för chefsförordnande

Förordnanden regleras inte av någon lagstiftning. Det är därför extra viktigt att du, innan du accepterar ett chefsförordnande, kommer överens med din arbetsgivare om vad som gäller, både under och efter förordnandet. Dokumentera överenskommelsen i ett skriftligt avtal.

Se till att överenskommelsen innehåller:

Anställningsformen

Det ska vara tydligt vilken typ av anställning du har när chefsförordnandet är slut.

Arbetsbeskrivning

Överenskommelsen ska innehålla en beskrivning av uppdraget tillsammans med det ansvar och de befogenheter du ska ha. Om förordnandet ska kombineras med dina ordinarie arbetsuppgifter, ska det tydligt framgå i vilken omfattning.

Om eventuella ersättningar för jourtjänst, övertid och liknande påverkas, bör det regleras.

Utvecklings- och uppföljningssamtal

För att du ska få rätt stöd och utvecklas i ditt uppdrag som chef, behöver utvecklings- och uppföljningssamtal genomföras regelbundet även under förordnandet. I överenskommelsen ska det också framgå hur chefsuppdraget utvärderas, och på vilka grunder förordnandet kan förlängas.

Vi rekommenderar att du gör en överenskommelse om att uppdragets eventuella fortsättning tas upp i ett personligt samtal senast sex månader innan förordnandets slut.

Introduktion och kompetensutveckling

Gå tillsammans med arbetsgivaren igenom vilken introduktion och kompetensutveckling du behöver för att lyckas i ditt förordnande. Det kan också vara bra att ha tillgång till handledning eller mentorstöd.

Lön

Under tiden för chefsförordnandet bör du ha en högre lön. Det bästa är om din lön, löneförmåner och den årliga lönerevisionen ingår som en del i din tillsvidareanställning och inte är knuten till förordnandet.

Ett annat alternativ är att ni kommer överens om ett lönetillägg under förordnandetiden. Då är det dock viktigt att reglera hur din ordinarie lön ska utvecklas under chefsförordnandet. Om ni kommer överens om ett lönetillägg och du har ett förordnande under lång tid, kan det bli aktuellt med en löneavtrappning i samband med att förordnandet upphör.

Längden på chefsförordnandet

Tänk på hur lång tid förordnandet ska avse och vilka konsekvenser det får för dig i din roll som chef och för din roll i grundanställningen.

Det kan finnas för- och nackdelar med såväl korta som långa förordnanden, beroende på vilka uppgifter som ingår i förordnandet. Om du är borta från ditt ordinarie arbete under en längre tid kan det vara svårt att gå tillbaka utan kompetensutveckling. Vid ett kort förordnande kan det vara svårt att få legitimitet i chefsuppdraget.

En myndighetschef anställs normalt för en tid om sex år vid första anställningsperioden, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Förtida uppsägning

Ett förordnande gäller under den tidsperiod som ni har avtalat om, och kan normalt inte avslutas i förtid. Om du eller arbetsgivaren vill ha möjlighet att avsluta förordnandet i förtid ska det framgå av avtalet. Reglera under vilka förutsättningar förordnandet får avslutas och hur lång tid i förväg det ska meddelas.

När chefsförordnandet upphör

Kom överens om vad som ska gälla när tiden för ditt förordnande löpt ut. Vilka arbetsuppgifter och vilken befattning ska du ha – samma som före förordnandet eller ett annat uppdrag? Var i organisationen kan du tänka dig att arbeta och placeras? Vilka krav på kompetensutveckling finns för de tjänster som kan bli aktuella?

En återgång i grundanställningen kan kräva reaktivering och handledning beroende på hur länge förordnandet har varat.

Utöver de delar som redan nämnts, bör ni också komma överens om:

  • semester och annan ledighet
  • arbetstider
  • ersättning för övertid, jourtid och liknande.