Egen uppsägning

Om du är tillsvidareanställd och vill sluta på ditt arbete kan du säga upp din anställning.

Det räcker med att skriva ”Härmed säger jag upp min anställning”, underteckna och datera dokumentet. Lämna din skriftliga uppsägning till din chef i samband med att du berättar att du ska sluta.

Eftersom uppsägningstiden börjar först när arbetsgivaren tagit emot uppsägningen är det bäst att lämna den skriftliga uppsägningen personligen. Om du skickar uppsägningen med e-post eller post gäller att meddelandet går på ”avsändarens risk”. Du riskerar då att inte veta om eller när meddelandet kommit fram.

Så kan Ledarna hjälpa dig

Vill du rådgöra med ett proffs? Alla våra chefsrådgivare har egen chefserfarenhet och de pratar gärna om uppsägning eller ditt nya anställningsavtal och andra frågeställningar som du har i din roll som chef, egenföretagare eller anställd. Kontakta oss via kontaktformuläret.

Inte medlem ännu? Läs om allt som ingår i medlemskapet. Välkommen med din medlemsansökan.

Undvik muntlig uppsägning

Är du anställd inom staten ska din uppsägning vara skriftlig för att vara giltig. Om du inte är anställd inom staten är en muntlig uppsägning visserligen giltig, men eftersom den är svår att bevisa i efterhand kan den leda till oklarheter mellan dig och din arbetsgivare.

Uppsägningstid vid egen uppsägning

Ta reda på vilken uppsägningstid du har innan du säger upp dig. Om du och din arbetsgivare inte har avtalat om någon uppsägningstid, gäller uppsägningstiden i det eventuella kollektivavtal du omfattas av. Om du inte omfattas av något kollektivavtal har du en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd, LAS.

Kom överens med din chef om vilken dag som är din sista anställningsdag. Det är antingen när din uppsägningstid löper ut, eller en annan dag som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Avsluta en tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller under den tidsperiod som är avtalad, och ingen uppsägning behövs. Det kan finnas andra villkor i ditt anställningsavtal som du och din arbetsgivare kommit överens om, eller i det eventuella kollektivavtal som du omfattas av.

Avsluta en provanställning

Om du har en provanställning och antingen vill avsluta den i förtid eller inte vill fortsätta i en tillsvidareanställning ska du lämna ett skriftligt besked till din chef samtidigt som du berättar att du vill sluta.

Om det inte finns andra villkor i ditt anställningsavtal eller det eventuella kollektivavtal du omfattas av, behöver du inte ta hänsyn till någon särskild uppsägningstid för att avsluta provanställningen.

Dina skyldigheter under uppsägningstiden

Om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat, ska du fortsätta jobba under hela uppsägningstiden.

Du är också bunden av lojalitetsplikten tills dess anställningen upphört. Lojalitetsplikten innebär bland annat att du inte kan ta anställning hos en konkurrent, förbereda eller starta upp konkurrerande verksamhet eller på annat sätt gynna konkurrerande verksamhet under din anställning. Lojalitetsplikten gäller även under uppsägningstiden, oavsett om du blir arbetsbefriad eller inte.

Om du och din arbetsgivare kommer överens om något annat, är det viktigt att överenskommelsen är skriftlig. Den ska styrka att ni avtalat bort lojalitetsplikten och att du är fri att ta anställning eller engagera dig i vilken typ av verksamhet som helst.

Mer om arbetsplikt och lojalitetsplikt hittar du här.

Efter att du har slutat

Även efter att du har slutat din anställning har du skyldigheter mot arbetsgivaren som du behöver ta hänsyn till. Dels enligt lag, men också genom eventuella villkor och klausuler i ditt anställningsavtal eller det eventuella kollektivavtal du omfattas av. Det kan till exempel vara förbud att utnyttja en företagshemlighet eller en konkurrens- eller sekretessklausul.

Läs mer om konkurrens- och sekretessklausuler på sidan Chefens anställningsavtal.

Det är viktigt att du kontrollerar vilka villkor som gäller, eftersom du kan bli skyldig att betala stora skadestånd om du skulle bryta mot dem.

Om din arbetsgivare vill att du åtar dig ett konkurrensförbud i samband med att du slutar anställningen, ska du inte acceptera det. Du har ingen skyldighet att åta ta dig en konkurrensklausul när du säger upp dig.

Skydd för företagshemligheter

Lagen om skydd för företagshemligheter (företagshemlighetslagen) innebär att du som arbetstagare aldrig obehörigen får nyttja eller sprida arbetsgivarens företagshemligheter. Den gäller oavsett om du har en sekretessklausul i ditt anställningsavtal eller inte.

Företagshemlighet definieras i lagen som ”information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende”. Den som bryter mot lagen kan både bli skadeståndsskyldig och dömas till böter eller fängelse.

Arbetsgivarens egendom

Arbetsredskap och material du haft tillgång till under din anställning ska lämnas tillbaka när du slutar.

Du får inte för egen räkning spara eller föra över arbetsmaterial, uppgifter eller dokument som tillhör arbetsgivaren.

Kort om LAS, lagen om anställningsskydd


LAS är en skyddslagstiftning som reglerar förhållandet mellan den enskilda arbetstagaren och arbetsgivaren så som tillåtna anställningsformer, krav på sakliga skäl för uppsägning och längd på uppsägningstider.

LAS gäller för arbetstagare i alla sektorer. För anställda i offentlig sektor gäller dessutom lagen om offentlig anställning, LOA.

För den som har företagsledande eller därmed jämförlig ställning gäller bara bestämmelserna om rätt till information om villkoren i anställningen samt bestämmelserna om rätt till högre sysselsättningsgrad, rätt att ta ytterligare en anställning samt reglerna om skadestånd och preskription.

Läs mer om lagen om anställningsskydd